O stowarzyszeniu - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
O stowarzyszeniu

UWAGA ZMIANA SIEDZIBY STOWARZYSZENIA OD DNIA 27.12.2022 !!!!!

 

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27.12.2022 roku zmieniamu siedzibę naszej organizacji. Obecnie działamy i przyjmujemy naszych Klientów w Starych Bogaczowicach ul. Główna 159 kod pocztowy 58-312 

 

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ GDZIE JESTEŚMY 

 

Zapraszamy do kontaktu osobistego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00

Telefony kontaktowe pozostaja bez zmian: 74 8480100 lub 534 471 003

Korespondencje pocztową prosimy kierować na adres:

 

Forum Aktywności Lokalnej 

ul. Główna 159

58-312 Stare Bogaczowice 

 

Zespół FAL, Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Wałbrzychu

 

Forum Aktywności Lokalnej jest stowarzyszeniem istniejącym od 2004 roku, które prowadzi działalność statutową  Non For Profit, realizując zadania na rzecz dobra ogółu społeczeństwa. Organizacja jest niezależna od JST,JSFP, firm komercyjnych i partii politycznych. Głównymi celami działalności Stowarzyszenia jest: aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego na rzecz ochrony środowiska naturalnego, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie rozwoju regionu, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości , ekonomii społecznej i idei klasteringu. W ramach struktur stowarzyszenia działa Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zajmujący się animacją, wsparciem, doradztwem, dotacją podmiotów ekonomii społecznej ( organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych),  Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach którego wsparciem objętych jest  54 osoby fizyczne i podmioty gospodarcze współpracujące w ramach trzech klastrów  ( Klaster Wytwórców Regionalnych,  Klaster Zdrowie-Moda-Uroda oraz Klaster Polski Radon) dla których stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej wykonuje usługi Koordynatora Klastrów. W strukturach stowarzyszenia funkcjonuje także wydział ds. współpracy ponadnarodowej realizujący projekty z Partnerami z Portugalii oraz Włoch. W ramach działalności statutowej organizacja wspiera także osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Aktywizuje w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych i promuje rozwój przedsiębiorczości. Wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, a także osób pracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Od momentu uruchomienia działalności w Stowarzyszeniu pracują eksperci tworząc zespół, który jest wyspecjalizowany w różnych dziedzinach. Są wśród nas socjologowie, politolodzy, psychologowie, prawnicy, dziennikarze, księgowi oraz doradcy i trenerzy biznesowi. Zakres umiejętności i wiedzy zarówno członków jak i współpracowników Stowarzyszenia jest filarem merytorycznym organizacji. Od 2004 roku Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej zaangażowane jest w realizację projektów własnych i  partnerskich, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Organizacja ma na swoim koncie ponad 40 zrealizowanych, zakończonych sukcesami i osiągnieciem zakładanych wskaźników, projektów.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW  PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W WAŁBRZYCHU

Szanowni Państwo,

chęć uczestnictwa w projektach realizowanych przez stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu jest związana z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, zawiadamiamy, że: Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 NOP: 886-277-73-92, KRS: 0000212459, REGON 891542030 w ramach realizacji projektu, może przetwarzać dane osobowe związane z realizacją projektów.

 

Klauzula informacyjna – deklaracja udziału w projekcie:

1. Administratorem danych zawartych w dokumentach kwalifikacyjnych do uczestnictwa w projekcie młodzieży jest Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 NIP: 886-277-73-92, KRS: 0000212459, REGON 891542030 dalej Stowarzyszeniem.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest ubieganie się i udział w projekcie

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości  udziału w projekcie. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w projekcie. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji projektu którego finansowanie pochodzi z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, w tym: instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych. Wgląd do danych osobowych zawartych w deklaracji uczestnictwa w projekcie i innych dokumentach dotyczących jego udziału w projekcie zgodnie przepisami prawa mają także instytucje określone w aktach prawnych, umowach na podstawie, których organizowane są projekty (m.in. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski, właściwe Ministerstwo).

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji zobowiązań, a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane tj. 5 lat, czas określony w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeżeli w trakcie wycofacie Państwo swoja zgodę na przetwarzanie danych to wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. Wycofanie zgody, powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych z chwilą wycofania zgody. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość ubiegania się i uczestnictwa w projekcie.


Sprawozdanie merytorycznefinansowe stowarzyszenia. ROK 2018

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe stowarzyszenia. ROK 2019