O stowarzyszeniu - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
O stowarzyszeniu
Forum Aktywności Lokalnej  w Wałbrzychu informuje, iż w dniu 14 grudnia 2019 roku ( sobota) biura projektów czynne będą od
godziny 8.00-16.00.
 
Jednocześnie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek/ Wigilia)  biura projektów realizowanych przez stowarzyszenie będą nieczynne.
 
***********************************************************************************************************

Forum Aktywności Lokalnej jest stowarzyszeniem istniejącym od 2004 roku, które prowadzi działalność statutową  Non For Profit, realizując zadania na rzecz dobra ogółu społeczeństwa. Organizacja jest niezależna od JST,JSFP, firm komercyjnych i partii politycznych. Głównymi celami działalności Stowarzyszenia jest: aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego na rzecz ochrony środowiska naturalnego, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie rozwoju regionu, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości , ekonomii społecznej i idei klasteringu. W ramach struktur stowarzyszenia działa Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zajmujący się animacją, wsparciem, doradztwem, dotacją podmiotów ekonomii społecznej ( organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych),  Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach którego wsparciem objętych jest  54 osoby fizyczne i podmioty gospodarcze współpracujące w ramach trzech klastrów  ( Klaster Wytwórców Regionalnych,  Klaster Zdrowie-Moda-Uroda oraz Klaster Polski Radon) dla których stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej wykonuje usługi Koordynatora Klastrów. W strukturach stowarzyszenia funkcjonuje także wydział ds. współpracy ponadnarodowej realizujący projekty z Partnerami z Portugalii oraz Włoch. W ramach działalności statutowej organizacja wspiera także osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Aktywizuje w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych i promuje rozwój przedsiębiorczości. Wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, a także osób pracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Od momentu uruchomienia działalności w Stowarzyszeniu pracują eksperci tworząc zespół, który jest wyspecjalizowany w różnych dziedzinach. Są wśród nas socjologowie, politolodzy, psychologowie, prawnicy, dziennikarze, księgowi oraz doradcy i trenerzy biznesowi. Zakres umiejętności i wiedzy zarówno członków jak i współpracowników Stowarzyszenia jest filarem merytorycznym organizacji. Od 2004 roku Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej zaangażowane jest w realizację projektów własnych i  partnerskich, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Organizacja ma na swoim koncie ponad 40 zrealizowanych, zakończonych sukcesami i osiągnieciem zakładanych wskaźników, projektów.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW  PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W WAŁBRZYCHU

Szanowni Państwo,

chęć uczestnictwa w projektach realizowanych przez stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu jest związana z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, zawiadamiamy, że: Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 NOP: 886-277-73-92, KRS: 0000212459, REGON 891542030 w ramach realizacji projektu, może przetwarzać dane osobowe związane z realizacją projektów.

 

Klauzula informacyjna – deklaracja udziału w projekcie:

1. Administratorem danych zawartych w dokumentach kwalifikacyjnych do uczestnictwa w projekcie młodzieży jest Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 NIP: 886-277-73-92, KRS: 0000212459, REGON 891542030 dalej Stowarzyszeniem.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest ubieganie się i udział w projekcie

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości  udziału w projekcie. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w projekcie. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji projektu którego finansowanie pochodzi z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, w tym: instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych. Wgląd do danych osobowych zawartych w deklaracji uczestnictwa w projekcie i innych dokumentach dotyczących jego udziału w projekcie zgodnie przepisami prawa mają także instytucje określone w aktach prawnych, umowach na podstawie, których organizowane są projekty (m.in. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski, właściwe Ministerstwo).

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji zobowiązań, a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane tj. 5 lat, czas określony w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeżeli w trakcie wycofacie Państwo swoja zgodę na przetwarzanie danych to wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. Wycofanie zgody, powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych z chwilą wycofania zgody. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość ubiegania się i uczestnictwa w projekcie.