Projekt aktywność szansą na przyszłość - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Projekt aktywność szansą na przyszłość

29.10.2014 r. - "Aktywność szasną na przyszłość" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. "Aktywność szasną na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-002/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową
wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.
W dniu odbyło 28.10.2014 r. odbyło się się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Aktywność szansą na przyszłość”.
Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie
przedłużonego wsparcia pomostowego.
Załącznik: lista rankingowa

15.10.2014 r. - "Aktywność szansa na przyszłość" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywność szansą na przyszłość” nr POKL. 07-02-02-002/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu i oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.
Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu " Aktywność szansą na przyszłość " przyjmowane będą do 24.10.2014

Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w biurze projektu tj.
Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1c
58-304 Wałbrzych
Piętro II
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
- Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,  
- Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.
UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

 

30.06.2014 r. - "Aktywność szasną na przyszłość" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. "Aktywność szasną na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-002/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

W czerwcu 2014 rozpatrywane były wnioski spółdzielni socjalnych, które podstawowe wsparcie pomostowe zakończyły notą za maj 2014 r. 

W dniu odbyło 27.06.2014 r. odbyło się się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Aktywność szansą na przyszłość”. Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
Załącznik: lista rankingowa

02.06.2014 r. - "Aktywność szansa na przyszłość" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywność szansą na przyszłość” nr POKL. 07-02-02-002/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu i oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.
Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu " Aktywność szansą na przyszłość " przyjmowane będą do 20.06.2014

Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w biurze projektu tj.
Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1c
58-304 Wałbrzych
Piętro II
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
- Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,   
- Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.
UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

27.05.2014 r. - "Aktywność szansą na przyszłość" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. "Aktywność szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-002/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

W dniach 22.05.2014r., 23.05.2014r., 24.05.2014r., odbyły się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Aktywność szansą na przyszłość”. Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Załącznik: lista rankingowa

29.04.2014 r. - "Aktywność szansa na przyszłość" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywność szansą na przyszłość” nr POKL. 07-02-02-002/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu i oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe. 
Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu " Aktywność szansą na przyszłość " przyjmowane będą w dniach: 19.05.2014 - 21.05.2014


Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w biurze projektu tj.
Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1c
58-304 Wałbrzych
Piętro II
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
- Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,    
- Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.
UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

Załączniki do pobrania:
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych
Oświadczenie dot. limitu pomocy de minimis

28.02.2014 - „Aktywność szansą na przyszłość” - wydłużenie okresu naboru WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywność szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-002/12, Forum Aktywności Lokalnej informuje o wydłużeniu okresu naboru  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO dla uczestników projektu „Aktywność szansą na przyszłość”.
 
Nabór prowadzony będzie do dnia 15.04.2014r do godziny 15.00 w Biurze projektu zgodnie  z  REGULAMINEM PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO w projekcie „Aktywność szansą na przyszłość” na zasadach określonych w powyższym regulaminie.

06.02.2014 - W związku z realizacja projektu pn. „Aktywność szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-002/12, Forum Aktywności Lokalnej w związku z warunkową rekomendacją Komisjii Oceny Biznesplanów, wzywa grupę która zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania do doprecyzowania zapisów wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w części merytorycznej.

05.02.2014 - W związku z realizacja projektu pn. „Aktywność szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-002/12, Forum Aktywności Lokalnej przekazuje listę rankingową z oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego - pobierz plik
Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją dotyczącą udzielania wsparcia informujemy, ze termin składania odwołań od oceny merytorycznej mija 10 lutego o godzinie 15.00.

03.02.2014 - Forum Aktywności Lokalnej informuje iz w dniu dzisiejszym nabór wniosków o udzielenie dotacji na przystąpienie do istniejącej lub utworzenie nowej spółdzielni socjalnej w ramach projektu Aktywność Szansa na Przyszłość został zakończony.

17.01.2014 „AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ” – OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W związku z realizacja projektu pn. „Aktywność szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-002/12, stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej ogłasza nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANE ŚRODKÓW FINANSOWYCH oraz WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO dla uczestników projektu „Aktywność szansą na przyszłość”.

W dniu 17.01.2014r. Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej wznowiło przyjmowanie  WNIOSKÓW O PRZYZNANE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DOTACJI), nabór prowadzony będzie do dnia 03.02.2014 do godziny 15.00 w Biurze projektu zgodnie  z  REGULAMINEM PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO w projekcie „Aktywność szansą na przyszłość” na zasadach określonych w powyższym regulaminie.

Od dnia 21.01.2014r. rozpocznie się również nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO, nabór prowadzony będzie do dnia 28.02.2014r do godziny 15.00 w Biurze projektu zgodnie  z  REGULAMINEM PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO w projekcie „Aktywność szansą na przyszłość” na zasadach określonych w powyższym regulaminie.
W przypadku wcześniejszego wpłynięcia wszystkich wniosków (Wniosków o przyznanie Wsparcia Finansowego (Dotacji) i/lub Wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego)  uczestników projektu „Aktywność szansą na przyszłość”, stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru wniosków (Wniosków o przyznanie Wsparcia Finansowego (Dotacji) i/lub Wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego)   w celu niezwłocznego przystąpienia do oceny Wniosków.

Wnioski które wpłyną po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

W związku z rozpoczęciem naboru stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej  przekazuje komplet dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o wspomniane środki.

Regulamin Aktywność Szansą na Przyszłość
Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej
Załącznik nr 2 Plan założen