Projekt: Aktywizacja drogą do sukcesu - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Projekt: Aktywizacja drogą do sukcesu

 

Zapytanie ofertowe: dotyczy zatrudnienia specjalisty ds. staży zawodowych 22.05.2017

W związku z brakiem ofert na wykonywania obowiązków, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu procedura wyboru zostaje powtórzona, a zapytanie ofertowe dodatkowo  zawieszone na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zapoznaj się z zapytaniem

Zapytanie ofertowe

28.03.2017: W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja Drogą do sukcesu” nr umowy: RPOP.08.02.00-16-0017/15-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.2 Włączenie społeczne Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha zaprasza do złożenia oferty w procedurze rozeznania rynku do 20 tyś. netto.

Zapoznaj się z zapytaniem

Zapraszamy na stronę internetową projektu

Uruchomiona została strona projektu pn. Aktywizacja drogą do sukcesu. Strona jest dostępna pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ

.............................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe: dotyczy zatrudnienia specjalisty ds. staży zawodowych 02.03.2017

W związku z brakiem ofert na wykonywania obowiązków , zgodnie z zapisami umowy o dofinansoanie projektu procedura wyboru zostaje powtórzona, a zapytanie ofertowe dodatkowo zostaje zawieszone na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zapoznaj się z zapytaniem ofertowym

 

..............................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe: dotyczy zatrudnienia specjalisty ds. staży zawodowych 20.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/8.2/FAL/ADDS

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja Drogą do sukcesu”  nr umowy: RPOP.08.02.00-16-0017/15-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.2 Włączenie społeczne Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury  w ramach procedury  dla wydatków o wartości od 20 tyś zł netto do 50 tyś zł netto włącznie określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: na wykonywanie zadań specjalisty do spraw organizacji i obsługi staży zawodowych.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Siedziba:
Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1 C
58-304 Wałbrzych
Telefon kontaktowy        748480100
Faks                 748480100
e-mail                forumwalbrzyskie@hb.pl
NIP                8862777392

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
1.    Strona internetowa Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej www.forumwalbrzyskie.hb.pl
2.    Strona internetowa Fundacji Razem:
 http://fundacjarazem.wix.com/opole#!zapytania-ofertowe/dgg7d
 

Pobierz dokument zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

.............................................................................................................................................

 

Zapytanie ofertowe: dotyczy wynajmu sal dla potrzeb prowadzenia warsztatów 26.07.2016

 

Wałbrzych, dnia 26.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/8.2/FAL/ADDS

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja Drogą do sukcesu”  nr umowy: RPOP.08.02.00-16-0017/15-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.2 Włączenie społeczne Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w zakresie:
•    wynajmu pomieszczenia do prowadzenie warsztatów dla uczestników projektu                                                             
I. ZAMAWIAJĄCY:
Siedziba:
Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1 C
58-304 Wałbrzych
Telefon kontaktowy        748480100
Faks                 748480100
e-mail                forumwalbrzyskie@hb.pl
NIP                8862777392

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
1.    Strona internetowa Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej www.forumwalbrzyskie.hb.pl
2.    Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ  WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod CPV    Nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV
70220000-9    Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń w tym:
•    wynajmu pomieszczenia do prowadzenie warsztatów dla uczestników projektu                                                             
na potrzeby realizacji projektu pt. „Aktywizacja Drogą do sukcesu” zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w/w lokale stanowiące przedmiot zamówienia na dzień złożenia przez oferenta odpowiedzi na niniejsze zapytanie, winny być całkowicie przygotowane do wynajmu, tj. nie wymagają adaptacji, remontów i dodatkowych nakładów finansowych do poniesienia w celu doprowadzenia ich to stanu używalności.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
•    wynajem pomieszczenia do prowadzenie warsztatów dla uczestników projektu                                                               – Załącznik nr 1
okres najmu    I edycji najem pomieszczenia w Brzegu okres IX.2016-II.2017
II edycja najem pomieszczenia w Brzegu  okres IV – IX. 2017
III edycja najem pomieszczenia w Brzegu okres XII.2017-V.2018
W ramach każdej edycji 72h – (12spotkań x 6h) łącznie - 216h
warunki lokalowe    - minimum 1 pomieszczenie w dobrym stanie technicznym o powierzchni łącznej min. 30 m2  dla  15 os.  wyposażone w minimum  20 krzeseł wraz ze stolikami
- dostęp do mediów (prąd, woda), w tym możliwość podłączenia linii telefonicznej + Internet
- dostęp do pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych możliwy przy wykorzystaniu windy, i/lub podjazdu.
- zapewnienie tablicy, możliwość podłączenia rzutnika
- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne
- odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym - pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni)
- zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i  nasłonecznieniem
- dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 18.00 lub w innych godzinach/dniach zgodnie z możliwościami i potrzebami uczestników projektu
przeznaczenie    Realizacja warsztatów (Profilaktyka - zapobieganie uzależnieniom)
lokalizacja    Mając na uwadze potrzebę dojazdu uczestników projektu, lokal winien znajdować się w optymalnym miejscu pod względem skomunikowania i kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników projektu, tj. nie dalej niż 2 km od głównych szlaków komunikacyjnych takich jak: dworzec PKP/PKS. Lokalizacja na terenie miasta Brzeg – w obrębie urzędów.

Zmawiający zastrzega, że oferty nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów zostaną odrzucone.
IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
zgodnie ze specyfikacją – okresami najmu ujętymi w przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 1. Okresu i harmonogramu realizacji umowy, 2. Ostatecznej ilości godzin wynajmu sali.
V.OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkami ubiegania się Wykonawcy o zamówienie jest:
1) Spełnienie  warunków określonych w zapytaniu ofertowym tj.  załącznik nr 1
2) Oświadczenie Wykonawcy , iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - załącznik nr 2
3) Oświadczenie, iż między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe – załącznik nr 3
Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów, oświadczeń i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Wykaz niezbędnych do tego celu dokumentów i informacji, które winna zawierać oferta przedstawiono w  pkt. VII.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU             W POSTĘPOWANIU:
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta winna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniami o spełnieniu warunków – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik– załącznik nr 1
b) Oświadczenie Wykonawcy , iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - załącznik nr 2
c) Między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe – załącznik nr 3

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wymagany termin związania ofertą wynosi maksymalnie 30 dni
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie Adres do korespondencji: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1 C, 58-304 Wałbrzych.

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Arkadiusz Czocher -  Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1 C, 58-304 Wałbrzych, Tel. 748480100 fax. 748480100, e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2.    Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3.    Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
4.    Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza  stanowiącego załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
5.    Komplet załączników i dokumentów opisanych w pkt VII należy złożyć w jednym egzemplarzu. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona.
6.    Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
7.    Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi zmianami) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
8.    Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
9.    Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność                          z oryginałem przez Wykonawcę.
10.    Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w  kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1 C, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem:
 
Zapytanie ofertowe  NR 1/RPO/8.2/FAL/ADDS w ramach projektu  „Aktywizacja Drogą do sukcesu ”
oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11.    Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12.    Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie.
13.    Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub wsadzona do skoroszytu, uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty

XII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do 03.08.2016 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1 C, 58-304 Wałbrzych. (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych (PLN).
2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę  cena jednostkowa za godzinę (zgodnie ze załącznikiem do oferty)
3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowanie przedmiotu umowy.
4. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą punktację spośród ocenianych.


XIV. KRYTERIUM OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM ORAZ SPOSÓBU OCENY OFERT
Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
1. Cena brutto (za godzinę) oferty – 100%  (wartość brutto razem)
Kryterium nr 1:
C = ( Cmin / Cof..) x 100
gdzie:
Cmin – najniższa cena wg niniejszego formularza spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena wg niniejszego formularza danej oferty badanej,
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Liczby zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między zamawiającymi, a wykonawcą w walutach obcych, innych niż PLN.

XVI. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania (doręczenie) zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż 22.08.2016.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcie umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenie ich ponownej oceny.
4.  Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).  Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
5. Termin wyboru ofert nastąpi do dnia 12.08.2016.
XVII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
Wzór umowy  zamawiający dostarczy wykonawcy zaraz po wyłonieniu ofert.
XVIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.    Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
3.    Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4.     W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5.    Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
6.    Zamawiający informuje, że terminy płatności Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom. Z tego powodu Wykonawca nie będzie naliczał odsetek..Załączniki do zapytania ofertowego  NR 1/RPO/8.2/FAL/ADDS:
•    Wzór oferty : wynajem pomieszczeń do prowadzenie warsztatów (Profilaktyka - zapobieganie uzależnieniom) Załącznik nr 1
•    Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 2
•    Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 3


 Załącznik nr 1
DANE OFERENTA
Nazwa Wykonawcy - …………………………………………………………………………………………...
Adres Wykonawcy………………………….……………………………………………………………………
Telefon - ………………………… fax ……………………….e-mail …………………………………………
OFERTA
 wynajem pomieszczenia do prowadzenie warsztatów
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie o cenę dotyczące zamówienia na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego do prowadzenie warsztatów (Profilaktyka - zapobieganie uzależnieniom) w ramach realizacji projektu pt. ”Aktywizacja Drogą do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składamy ofertę następującej treści:
Lp.    Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia    Cena netto za 1 godzinę zegarową     Podatek VAT    Cena brutto za 1 godzinę zegarową
1.    Koszt wynajęcia  pomieszczenia do prowadzenie warsztatów dla uczestników projektu           
    Słownie:           
Lokal jest usytuowany …….  km od gł. szlaku komunikacyjnego - dworca PKP/PKS
        (podać liczbę kilometrów)
a) ilość i powierzchnie pomieszczeń do wynajęcia:…………………………………………
b) informacje o infrastrukturze budynku………………………………………………………
c) adres lokalu…………………………………………………………………………………
d) lokal wymaga remontu/adaptacji/dod. nakładów finansowych:   ❑TAK               ❑NIE
e) lokal posiada dostęp do wskazanych w zapytaniu ofertowym  mediów:  ❑TAK               ❑NIE
f) lokal posiada dostęp dla osób z niepełnosprawnościami                  ❑TAK               ❑NIE
g) lokal jest wyposażony w minimum 20 krzeseł wraz ze stolikami                ❑TAK               ❑NIE
Oświadczenie
Spełniam  warunki zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym  NR 1/RPO/8.2/FAL/ADDS 

………………………………......
                                                                                                 data i podpis osoby uprawnione       


Załącznik  Nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


1. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1:

    Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

    Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin     składania ofert

3.    Po zapoznaniu się z warunkami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

4.    Oświadczam, że jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z zapytaniem ofertowym NR 1/RPO/8.2/FAL/ADDS z dnia 26.07.2016 r.


……………………………………………..        ……………………………………………
            (miejscowość i data)        (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 3OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOWBOWYCH MIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM


Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
……………………………………………..        ……………………………………………
            (miejscowość i data)        (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

..............................................................................................................................................

Rusza rekrutacja do projektu 3.06.2016

Jeśli jesteś osobą bezrobotną. Nie masz pracy. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i skorzystać z pomocy specjalistów rynku pracy.

Weź udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską pn. „Aktywizacja drogą do sukcesu”

 W ramach oferowanego wsparcia proponujemy:

- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

- poradnictwo prawne i obywatelskie

- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy

- staże/praktyki, subsydiowane zatrudnienie oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy

- poradnictwo w  zakresie  profilaktyki uzależnień – ( w tym edukacja,  informacja i konsultacja na tematy związane ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, w tym szczególnie zachowaniami nałogowymi uniemożliwiającymi prawidłowy rozwój psychospołeczny, a w wieku dorosłym utrzymanie pełni zdrowia)

 Uwaga Pracodawcy !!!!

 W ramach projektu możliwe jest doposażenie stanowiska pracy.

 Szczegółowe informacje w biurze projektu

Brzeg

Ul. Wyszyńskiego 23 pokój 21

Telefon: 774441811

...............................................................................................................................................

Zapraszamy na stronę internetową projektu 3.06.2016

Uruchomiona została strona projektu pn. Aktywizacja drogą do sukcesu. Strona jest dostępna pod adresem: http://fundacjarazem.wix.com/opole

...............................................................................................................................................

 

Umowa podpisana 1.06.2016

Fundacja Razem oraz stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Aktywizacja drogą do sukcesu”. Partnerzy podpisali już umowę na realizację projektu.Jego celem jest zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych 135 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 30-64 lata zamieszkujących gminy  mające wysoki wskaźnik ubóstwa na terenie powiatu brzeskiego, poprzez objęcie ich indywidualną, kompleksową ścieżką reintegracji realizującą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowy i zdrowotnym w okresie od 01.06.2016 – 31.07.2018.