Forum i Partnerstwa - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Forum i Partnerstwa

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej od początku swojej działalności za jeden z głównych celów postawiło sobie budowę i wspierania Partnerstw. Już w 2006 roku nasza organizacji buduje na terenie Dolnego Śląska Partnerstwo Muflon składające się z 12 podmiotów (NGO, biznesu i przedstawicieli administracji publicznej szczebla samorządu lokalnego i wojewódzkiego). Efektem wspólnych działań Partnerstwa jest realizacji projektu o łącznej wartości ponad 8 milionów złotych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Partnerstwo Muflon z powodzeniem funkcjonuje do 2010 roku realizując wspólnie wiele projektów w tym jeden najważniejszy związany tworzeniem na Dolnym Śląsku spółdzielni socjalnych. W wyniku działań animacyjnych na terenie Dolnego Śląska z inicjatywy podmiotów wchodzących w skład Partnerstwa Muflon ( w tym z inicjatywy Forum Aktywności Lokalnej) utworzonych zostaje ponad 30 nieformalnych grup założycielskich zainteresowanych wspólnym działaniem w ramach założonej przez nich spółdzielni socjalnej oraz 16 spółdzielni socjalnych. Część Partnerów współdziałających w ramach inicjatywy Muflon, od 2010 roku tworzy działając w sformalizowanych strukturach sieć Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku. Działając w ramach zawiązanych Partnerstw stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej jest aktywnym realizatorem działań dla Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu, Jeleniej Górze oraz Legnicy. Jednym z zadań Forum Aktywności Lokalnej realizowanych w ramach OWES było animowanie partnerstw lokalnych i tworzenie nowych ( w tym doradztwo i szkolenia) NGO. W wyniku tych działań zrealizowano wspólnie z Partnerami zawiązanie 6 partnerstw lokalnych i powstanie nie mniej niż 10 nowych organizacji pozarządowych ( proces ten jednak ciągle trwa, część dokumentów nowych podmiotów jest na etapie rejestracji w KRS). Równolegle nasza organizacja inicjuje i tworzy Partnerstwa do realizacji kolejnych zadań statutowych. Zawiązane zostaje Partnerstwo z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na rzecz realizacji zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Inną płaszczyzną współpracy Partnerskiej jest nawiązanie kontaktów i wspólna realizacja projektu ponadnarodowego na rzecz osób niepełnosprawnych z portugalskim Partnerem CERCIFAF -Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe. W Partnerstwach z lokalnymi samorządami Boguszowa Gorc, Starych Bogaczowic, Mściwojowa i Głuszycy stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej realizuje działania na rzecz lokalnych szkół. Wsparciem objęci są wszyscy uczniowie w tych gminach. Kolejne kompleksowe działania skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym dla których przy współpracy z samorządami gmin Głuszyca i Mściwojów nasza organizacja tworzy 4 punkty przedszkolne na terenach wiejskich i prowadzi je przez okres 2 lat. Partnerska inicjatywa 4 organizacji pozarządowych w skład której wchodzi Forum Aktywności Lokalnej owocuje w 2011 roku utworzeniem na Dolnym Śląsku Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego, który do dnia dzisiejszego udziela nisko oprocentowanych pożyczek organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym. Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy funkcjonuje w chwili obecnej bez wsparcia jakiegokolwiek projektu publicznego i jest realizowany jako inicjatywa partnerska NGO na Dolnym Śląsku. Ze względu na szerokie spektrum działalności statutowej stowarzyszenia od 2011 roku rozwijamy także Partnerstwa naszej organizacji z przedstawicielami biznesu. Największe kompleksowe przedsięwzięcia realizowane w tym zakresie to Program Wsparcia konkurencyjności MŚP z subregionu jeleniogórskiego skierowany do ponad 200 firm. Program został zrealizowany w okresie 17 miesięcy przez Partnerstwo NGO+biznes ( Forum Aktywności Lokalnej i Ośrodek Szkolenia Technicznego). Od 2012 roku Forum Aktywności Lokalnej aktywnie współpracuje także ze związkiem Dolnośląscy Pracodawcy skupiającym ponad 120 firm z Dolnego Sląska. Współpraca zaowocowała wspólnym przedsięwzięciem skierowanym do dolnośląskich firm. To pilotażowy projekt finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, którego zadaniem było utworzenie funduszy szkoleniowych w małych i średnich firmach. Aktywność animacyjna naszej organizacji na polu współpracy z biznesem owocuje także w postaci tworzenia klastrów branżowych. Forum Aktywności Lokalnej za pośrednictwem działającego w strukturach stowarzyszenia Sudeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest koordynatorem 3 klastrów. Klastra Wytwórców Regionalnych, Klastra Zdrowie Moda Uroda skupiającego 30 firm z branży wellness oraz powołany do życia w listopadzie 2014 roku Klaster Polski Radon w skład którego obok Forum Aktywności Lokalnej wchodzą Uniwersytet Medyczny z Wrocławia oraz Uzdrowisko Świeradów -Czerniawa należące do grupy kapitałowej KGHM Miedź Polska. Od września 2014 roku Forum Aktywności Lokalnej zaangażowane jest w budowę Partnerstwa pod nazwą Subregion Sudety składającego się z 11 podmiotów ( Urząd Województwa Dolnośląskiego, Gminy Świeradów Zdrój, Karpacz i Szklarska Poręba, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa spólka z o.o, Interferie SA, Grupa Kapitałowa Sobiesław Zasada SA, Forum Aktywności Lokalnej, Centrum Wspierania Inicjatywy Pozarządowych oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). celem działań Partnerstwa jest ożywienie gospodarcze i społeczne subregionu Sudety na Dolnym Śląsku. Ostatnim największym wyzwaniem animująco aktywizacyjnym jest stworzenie nieformalnej grupy złożonej z osób fizycznych i organizacji pozarządowych skupionych wokół przedsięwzięcia Dolnośląski Eko Kalejdoskop, a której bezpośrednim efektem jest niniejszy projekt.