Struktura Organizacyjna Forum - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Struktura Organizacyjna Forum

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej funkcjonuje w oparciu o wewnętrzną strukturę organizacyjną w skład której wchodzą następujące wydziały; wydział ds. wspierania rozwoju ekonomii społecznej, a komórkę organizacyjną stanowi tutaj od 2011 roku Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej; wydział ds. rozwoju przedsiębiorczości, a komórkę organizacyjną stanowi tutaj od 2011 roku Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości; wydział  ds. edukacji i szkoleń  wpisany od 2007 roku do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.02/00024/2007; wydział ds. wsparcia osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, a komórkę organizacyjna stanowi tutaj od 20111 roku Agencja Zatrudnienia wpisana do KRAZ pod numerem 7358; wydział finansowy  zajmujący się obsługą kadrowo finansową działalności organizacji. Organizacją zarządza czteroosobowy  Zarząd Stowarzyszenia na czele którego stoi Prezes Zarządu. Za realizację merytorycznych założeń przedmiotowego przedsięwzięcia  odpowiada zespół Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej złożony z koordynatorów, animatorów i doradców. Każdy z członków zespołu posiada wyższe wykształcenie oraz co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów i programów finansowanych i współfinansowanych z funduszy unijnych. Każdy z członków zespołu posiada doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi w zakresie realizacji oddolnych inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych. Troje członków zespołu DOWES posiada studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Podmiotami Ekonomii Społecznej, Czworo członków zespołu DOWES posiada certyfikaty couchów. Członkowie zespołu DOWES posiadają doświadczenie w budowaniu i ocenie biznesplanów przedsięwzięć ekonomicznych i prospołecznych. Za obsługę finansowo kadrową przedmiotowego przedsięwzięcia odpowiada zespół wydziału finansowego składający się z biegłej księgowej oraz 4 specjalistów finansowych z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w rozliczaniu projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy publicznych. Przy realizacji projektu zarówno w fazie przygotowawczej jak i w fazie realizacji Wnioskodawca współpracuje z Dolnośląską Federacją Organizacji pozarządowych której jest członkiem oraz Fundacją „Razem” prowadzącą na terenie Dolnego Śląska sieć Centrów Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. W pracę nad przygotowaniem założeń projektu jak i lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich zaangażowani zostali przedstawiciele lokalnych społeczności ze Szczawna Zdroju, Wołowa, Sokołowska, Czarnego Boru, Świebodzic, Walimia, Głuszycy. Przedstawiciele lokalnych społeczności stanowią dla DOWES naturalne środowisko działania i współpracy, a ich efektem jest wiele wcześniej zorganizowanych i przeprowadzonych wspólnych inicjatyw. Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi warunkami technicznymi, finansowymi i lokalowymi aby poprawnie skoordynować i poprowadzić proces projektowy przedsięwzięcia pn. Dolnośląski Eko kalejdoskop.

 

Odwiedź strony naszych komórek organizacyjnych:

 

1. Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości

 

2. Klaster Zdrowie Moda Uroda

 

3. Klaster Wytwórców Regionalnych

 

4. Klaster Polski Radon

 

5. Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej