Zrealizowane Projekty i Programy - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Zrealizowane Projekty i Programy

Informujemy iż od 1 października 2014 roku, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej i Forum Aktywności Lokalnej prowadzi działalność ośrodka ekonomii społecznej w subregionie jeleniogórskim w zakresie:

 

-doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,

 

-usług prawnych, księgowych i marketingowych,

 

-szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,

 

-usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej,

 

-promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. Szczegółowa oferta już wkrótce.

Projekt pn. "Jesteśmy sprawni" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.4 "Niepełnosprawni na rynku pracy".Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie bezrobocia osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim i jaworskim.
Projekt przewiduje objęcie wsparciem 20 osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Projekt zakłada 3 etapową rekrutację, przewidzianą w okresach:
- luty – kwiecień 2013 roku
- grudzień 2013 roku – luty 2014 roku
- lipiec – wrzesień 2014 roku
W ramach wsparcia przewidzianego w projekcie osoby niepełnosprawne otrzymają:
- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
- pośrednictwo pracy
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- warsztatu umiejętności społecznych
- szkolenia IT, obsługa komputera
- 6-cio miesięczny staż zawodowy
Dodatkowo dla Uczestniczek i Uczestników projektu przewidziany jest zwrot kosztów przejazdów jak również catering w trakcie realizacji warsztatów.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01 grudnia 2012 roku do 31.05.2015 roku

Projekt pn.  „Sprawni w pracy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.
Jest to projekt partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Lider projektu), Fundację „Promyk Słońca”, Fundację „Eudajmonia”, Forum Aktywności Lokalnej, Polski Związek Głuchych oddział Dolnośląski.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z umiarkowanymi i znacznym stopniem niepełnosprawności z Dolnego Śląska oraz członków ich rodzin, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną zrezygnowali lub nie podjęli zatrudnienia. 
W projekcie mogą wziąć udział:
- osoby niepełnosprawne, które:
•    posiadają orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
•    ukończyły 15 rok życia,
•    są nieaktywne zawodowo,
•    zamieszkują teren Dolnego Śląska, 
•    deklarują chęć podjęcia aktywności zawodowej,
- członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, którzy:
•    zamieszkują teren Dolnego Śląska,
•    nie pracują z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną,
•    deklarują chęć podjęcia aktywności zawodowej.
Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 50 osób niepełnosprawnych i 20 członków ich rodzin.
Wsparcie jakie otrzymają osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie:
•    pomoc Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
•    udział w szkoleniu/kursie zawodowym,
•    6-cio miesięczny staż zawodowy
•    pomoc w znalezieniu zatrudnienia
Ponadto dla wszystkich Uczestniczek i Uczestników oraz członków ich rodzin przewidziane jest wsparcie psychologa i doradcy zawodowego przez cały okres trwania projektu. Zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania dla każdej z Uczestniczek i Uczestników jak również członków ich rodzin. Będą również refundowane koszty przejazdów podczas odbywania staży i szkoleń/kursów zawodowych. 
Projekt jest realizowany na terenie województwa dolnośląskiego. Rekrutacja uczestników jest prowadzona w czterech subregionach. Każdy z partnerów odpowiada za inny subregion: Fundacja „Promyk Słońca” – subregion wrocławski, Fundacja „Eudajmonia” – subregion legnicko – głogowski, Forum Aktywności Lokalnej – subregion wałbrzyski, Polski Związek Głuchych oddział Dolnośląski – subregion jeleniogórski.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku.
http://www.umwd.dolnyslask.pl/sprawni-w-pracy/

 

Projekt: „Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki , Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie , Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Jest to projekt partnerski realizowany przez Ośrodek Szkolenia Technicznego  Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha.
Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie subregionu jeleniogórskiego (powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, kamiennogórski, miasto Jelenia Góra).
Realizacja projektu obejmuje: kompleksowe wsparcie szkoleniowo doradcze dostosowane do potrzeb i wypełniające lukę kompetencyjną firm, ich pracowników i kadry kierowniczej. 
Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
•    zbadanie  konkurencyjności i adaptacyjności uczestników projektu poprzez diagnozę ich zasobów i otoczenia rynkowego oraz badanie luki kompetencyjnej,
•    zwiększenie konkurencyjności i adaptacyjności uczestników projektu poprzez wypełnienie zdiagnozowanej luki kompetencyjnej ich pracowników i kadry kierowniczej dzięki wsparciu szkoleniowemu,
•    zwiększenie konkurencyjności uczestników projektu poprzez wsparcie doradcze w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami.

 Projekt realizowany będzie w okresie grudzień 2012- listopad 2014Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.ost.org.pl/projekt oraz do kontaktu pod nr tel. 74 887 11 66, 74 848 01 00. 

 


Projekt : „Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, PO KLProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoLider:  Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych


Partnerzy: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Forum Aktywności LokalnejOkres realizacji: 1 październik 2012 – 30 wrzesień 2014Adresaci projektu:
•    osoby indywidualne: bezrobotni, niepełnosprawni, zagrożeni wykluczeniem społecznym, pracujący i niepracujący
•    podmioty ES: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – również te prowadzące działalność gospodarczą,  spółdzielnie socjalne, osoby prawne wymienione w art.4 ust. 2 i 3 Ustawy o spółdzielniach socjalnych chcące utworzyć PES
•    jednostki samorządu terytorialnego
•    instytucje rynku pracy, integracji i pomocy społecznej 
•    przedstawiciele lokalnego biznesu, mediów
Formy wsparcia - działania:
I. Promocja ES i zatrudnienia w sektorze ES.
II. Cykle edukacyjne:
1) Akademia Przedsiębiorczości Społecznej (4 szkolenia wyjazdowe) - dla PES nieprowadzących działalności gospodarczej,
2) PR -Reklama -Sprzedaż (6 szkoleni 3-dniowe wyjazdowe) – dla PES nieprowadzących działalności gospodarczej, 
3) Księgowość i kadry (2 szkolenia 2-dniowe wyjazdowe) - dla PES nieprowadzących działalności gospodarczej,
4) Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych (3 szkolenia 3-dniowe wyjazdowe)- dla osób planujących założenie spółdzielni socjalnej.III. Szkolenia otwarte nt. ES –dostosowane do potrzeb tworzenia i zarządzania produktami/ usługami (dla podmiotów ES, dla osób indywidualnych).IV. Wizyty studyjne dla organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.V. Terenowe i stacjonarne punkty przedsiębiorczości społecznej (doradztwo stacjonarne i wyjazdowe (dla podmiotów ES oraz dla osób indywidualnych).VI. Doradztwo specjalistyczne – dla podmiotów ES nieprowadzących działalności oraz doradztwo biznesowe dla podmiotów ES z działalnością gospodarczą.VII. Terenowe i stacjonarne usługi księgowe (dla PES nieprowadzących działalności gospodarczej i oraz dla PES prowadzących działalność gospodarczą).VIII. Terenowe i stacjonarne usługi prawne (dla PES nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla PES prowadzących działalność gospodarczą).IX.    Usługi marketingowe (dla PES nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla PES prowadzących działalność gospodarczą.
X.    Klastry i partnerstwa lokalne na rzecz ekonomii społecznej (wspieranie i/lub budowa nowych sieci współpracy).

 


W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy kontaktować się z:
Forum Aktywności Lokalnej 
Ul. Ludowa 1c 58-304 Wałbrzych 
Tel: 535 229 933
Osoby do kontaktu: Justyna Dybek – Kupczyk, Paulina Serafin, Ewelina Groń

 

 

Projekt pn: „Aktywni Seniorzy” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymanych w ramach Rządowego Programu na Rzecz  Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

 

Realizowane przez Forum Aktywności Lokalnej  zadanie publiczne pod nazwą :  „Aktywni Seniorzy” współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymanych w ramach Rządowego Programu na Rzecz  Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
Działania projektu skierowane są do osób starszych, które ukończyły 60 rok życia, mieszkańców gmin: Jedlina Zdrój, Głuszyca oraz Walim. Wsparciem zostaną objęte trzy piętnastoosobowe grupy seniorów z wyżej wymienionych gmin, łącznie 45 osób. 
 Wiodącym kierunkiem działania są zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin między innymi : zajęcia z obsługi komputera oraz z poruszania się po internecie, warsztaty z psychologiem, zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, nabranie wiedzy z zakresu użytkowania nowoczesnych technologii tj. obsługa telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego itp.
Realizacja zadania publicznego przyczyni się do zwiększenia wiedzy wśród osób +60 z zakresu radzenia sobie z życiem na emeryturze. Adresaci zadania nauczą się także jak znajdować motywację do  aktywnego życia, jak wykorzystać swój potencjał osobowy, nabiorą umiejętności w zakresie ćwiczenia pamięci i umysłu, będą mogli skorzystać z porad specjalistów od edukacji zdrowotnej. Zadanie ma także na celu zachęcenie osób w wieku +60 do udzielania się społecznie oraz wolontarystycznie, posiądą też niezbędną wiedzę potrzebną do założenia i późniejszej pracy w organizacji pozarządowej.
 

 

Zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od 01 października 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

 

Osobami do kontaktu są: Justyna Dybek-Kupczyk oraz Paulina Serafin tel. 535 22 99 33

 

28.01.2013 -Informacja o rozpoczęciu naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu pn.:”Aktywność szansą na przyszłość”

 

W związku z realizacja projektu pn. „Aktywność szansą na przyszłość” numer umowy UDA-POKL.07.02.02-02-002/12 -00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Forum Aktywności Lokalnej wraz z partnerami projektu informują, że ruszył nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu. 

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej  lub w wersji papierowej będą dostępne od dnia 29 stycznia 2013r. na stronach internetowych lub w biurach projektu pod adresami wskazanymi w Regulaminie Rekrutacji.

Nabór Formularzy potrwa do dnia 26  lutego 2013 r. do godziny 16.00.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i przekazać w sposób i na adres wskazany w w/w Regulaminie odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu(74) 848-01-00.

Regulamin projektu ( dla osób fizycznych zaintersowanych przystąpieniem do projektu)

pobierz plik

Regulamin projektu ( dla podmiotów prawnych zaintersowanych przystąpieniem do projektu)

pobierz plik

 

 

Projekt :” Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, PO KL
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Lider:   Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa
 Partnerzy: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Forum Aktywności Lokalnych, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Okres realizacji: 1 październik 2012 – 30 wrzesień 2014
Adresaci projektu:
•    osoby indywidualne: bezrobotni, niepełnosprawni, zagrożeni wykluczeniem społecznym, pracujący i niepracujący
•    podmioty ES: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – również te prowadzące działalność gospodarczą,  spółdzielnie socjalne, osoby prawne wymienione w art.4 ust. 2 i 3 Ustawy o spółdzielniach socjalnych chcące utworzyć PES
•    jednostki samorządu terytorialnego
•    instytucje rynku pracy, integracji i pomocy społecznej 
•    przedstawiciele lokalnego biznesu, mediów
Formy wsparcia/działania:
I. Promocja ES i zatrudnienia w sektorze ES.
II. Cykle edukacyjne:
1) Akademia Przedsiębiorczości Społecznej (4 szkolenia wyjazdowe) - dla PES nieprowadzących działalności gospodarczej,
2) PR -Reklama -Sprzedaż (3 szkolenia 3-dniowe wyjazdowe) – dla PES nieprowadzących działalności gospodarczej, 
3) Księgowość i kadry (3 szkolenia 2-dniowe wyjazdowe) - dla PES nieprowadzących działalności gospodarczej,
4) Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych (3 szkolenia 3-dniowe wyjazdowe)- dla osób planujących założenie spółdzielni socjalnej.
III. Szkolenia otwarte nt. ES –dostosowane do potrzeb tworzenia i zarządzania produktami/ usługami (dla podmiotów ES, dla osób indywidualnych).
IV. Wizyty studyjne dla organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.
V. Terenowe i stacjonarne punkty przedsiębiorczości społecznej (doradztwo stacjonarne i wyjazdowe (dla podmiotów ES oraz dla osób indywidualnych).
VI. Doradztwo specjalistyczne – dla podmiotów ES nieprowadzących działalności oraz doradztwo biznesowe dla podmiotów ES z działalnością gospodarczą.
VII. Terenowe i stacjonarne usługi księgowe (dla PES nieprowadzących działalności gospodarczej i oraz dla PES prowadzących działalność gospodarczą).
VIII. Terenowe i stacjonarne usługi prawne (dla PES nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla PES prowadzących działalność gospodarczą).
IX.    Usługi marketingowe (dla PES nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla PES prowadzących działalność gospodarczą.
X.    Klastry i partnerstwa lokalne na rzecz ekonomii społecznej (wspieranie i/lub budowa nowych sieci współpracy).

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy kontaktować się z:
Forum Aktywności Lokalnej 
Ul. Ludowa 1c 58-304 Wałbrzych 
Tel: 535 229 933
Osoby do kontaktu: Justyna Dybek – Kupczyk, Paulina Serafin, Ewelina Groń

Projekt jest realizowany w Partnerstwie przez: Stowarzyszenie DZieci i Młodzieży "Szansa" w Głogowie, Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu, Fundację Rozwoju Ekonomii Społęcznej w Wałbrzychu oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu