Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2019-2022 - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2019-2022

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia w ramach projektu
01.06.2019

    Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu informuje, że wraz z Fundacją Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Wałbrzychu z dniem 1 czerwca 2019 roku rozpoczęło realizację projektu
pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” Oś priorytetowa 9 Włączenie
społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem projektu jest komplementarny program wsparcia sektora Ekonomii Społecznej w
subregionie wałbrzyskim mający przyczynić się do jego rozwoju oraz zwiększenia poziomu
zatrudnialności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w trwałych i stabilnych
przedsiębiorstwach społecznych. Zakres rzeczowy projektu opiera się na realizacji trzech
komponentów usług związanych z rozwojem sektora ekonomii społecznej oraz poziomu zatrudnienia
w nim. Swym działaniem obejmuje on: usługi animacji, rozwoju ekonomii społecznej oraz wspierania
istniejących przedsiębiorstw społecznych.
Grupą docelową projektu są:
•osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez
zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej;
• podmioty ekonomii społecznej;
•przedsiębiorstwa społeczne;
•organizacje pozarządowe;
•instytucje wspierające ekonomię społeczną;
•jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy ww. podmiotów;
•przedstawiciele nauki i biznesu;
•podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze
reintegracyjnym;
•społeczności lokalne (grupa docelowa działań animacyjnych);
•kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
•publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji
społecznej z terenu subregionu wałbrzyskiego obejmującego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki,
świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki.
Efektem projektu będzie profesjonalizacja działania sektora ES realizowana poprzez
podnoszenie jego konkurencyjności, zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych i poziomu
zatrudnienia w tym sektorze, nawiązanie współpracy międzysektorowej przyczyniającej się do
wzrostu znajomości tematyki ekonomii społecznej oraz jej znaczenia w subregionie.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2019r. do 31.05.2022r.
Zapraszamy do kontaktu z nami:
Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 848 01 00, e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl, biuro@dowes.pl
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
ul. Beethovena 1-2/26, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 647 88 90, e-mail: fres@fres.org.pl
 
Więcej informacji na www.dowes.pl
 
 
31.05.2019 r.
HARMONOGRAM CZERWIEC 2019

1. Zatrudnienie kadry wspierającej oraz kadry kluczowej.
2. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
3. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
24.06.2019 r.
FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ INFORMUJE O PLANOWANYM ROZPOCZĘCIU NABORU NA NIEFINANSOWE ŚCIEŻKI WSPARCIA OWES.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0001/19 przez Partnerstwo w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące rolę Lidera, oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej pełniąca rolę Partnera, zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-342/19, informujemy, że rekrutacja do ww. projektu na wsparcie niefinansowe rozpoczęła się i potrwa do dnia 31.05.2022 roku. W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.

 
28.06.2019 r.
HARMONOGRAM LIPIEC 2019

1. Zatrudnienie kadry wspierającej oraz kadry kluczowej.
2. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
3. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
31.07.2019 r.
HARMONOGRAM SIERPIEŃ 2019

1. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
2. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
3. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
 
30.08.2019 r.
HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2019
1.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych w trybie ciągłym zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu:
  • doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
  • doradca ds. naboru - w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
  • doradca kluczowy - w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
  • doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
2. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na ścieżki wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego.
3. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
06.09.2019r.
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU REKRUTACYJNEGO NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO


W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0001/19, Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających Przedsiębiorstwach Społecznych, istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych oraz w Podmiotach Ekonomii Społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne.

W celu zgłoszenia się na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa, Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, z załącznikami do tych regulaminów oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.
Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
* Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych tel. 74 848 01 00,
* Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2/26, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 647 88 90

Formularze Rekrutacyjne w pierwszym naborze przyjmowane będą od dnia 23 września 2019 roku do dnia 13 października 2019 roku. Kolejne nabory będą miały charakter ciągły i trwać będą w cyklach tygodniowych od poniedziałku do niedzieli do 30 listopada 2021 roku.
 
 
 
31.09.2019 r.
HARMONOGRAM PAZDZIERNIK 2019
Harmonogram wsparcia na 10.2019 do pobrania TUTAJ
 
25.10.2019 r.
ZMIANA W REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W OFEROWANYCH FORMACH WSPARCIA


Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o wprowadzeniu zapisów w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w oferowanych formach wsparcia, dotyczących przyznawania punktów premiujących za tworzenie miejsc pracy w Kluczowych Sferach Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych w województwie dolnośląskim.

Poniżej zamieszczamy uaktualniony Regulamin.
 
 
30.10.2019 r.
HARMONOGRAM LISTOPAD 2019
Harmonogram wsparcia na 11.2019 do pobrania TUTAJ
AKTUALIZACJA Z DNIA 13.11.2019 ROKU:
Planowany termin realizacji analizy kompetencji przez doradcę zawodowego w dniach  14-15.11.2019 godz. 7:00-19:00 oraz 16.11.2019 godz. 8:00-14:00   roku dla 5 Kandydatek/Kandydatów do zatrudnienia w istniejącym PES przekształcającym się w PS. Miejsce udzielanego wsparcia - Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych. TUTAJ
 
 
12.11.2019 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOZONYCH DO DNIA 10.11.2019 ROKU.

W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 10 listopada 2019 roku, poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w istniejącym PES pod warunkiem przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne POBIERZ
 
 
19.11.2019 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"
W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) POBIERZ.
 
HARMONOGRAM LISTOPAD 2019 ( AKTUALIZACJA)
Aktualizacja harmonogramu wsparcia z dnia 22.11.2019 roku do pobrania TUTAJ
 

25.11.2019 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOŻONYCH DO DNIA 24.11.2019 ROKU.
W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 24 listopada 2019 roku, poniżej zamieszczamy listę rankingową.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

 

29.11.2019 r.
HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2019

Harmonogram wsparcia na 12.2019 do pobrania TUTAJ

 

03.12.2019 r.

WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"

W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) POBIERZ

 
 
16.12.2019 r.
HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2019 ( AKTUALIZACJA)
 
Aktualizacja harmonogramu wsparcia z dnia 16.12.2019 roku do pobrania TUTAJ
 
20.12.2019 r.
LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.
W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków, na zatrudnienie w Podmiocie Ekonomii Społecznej przekształcanym w Przedsiębiorstwo Społeczne.
 
31.12.2019
HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU STYCZEŃ 2020 
Aby zapozanć się z harmonogramem KLIKNIJ TUTAJ 
 
10.01.2020 r.
 
HARMONOGRAM STYCZEŃ 2020 ( AKTUALIZACJA)
 
Aktualizacja harmonogramu wsparcia z dnia 10.01.2020 roku do pobrania TUTAJ 
 

20.01.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU LUTY 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem KLIKNIJ TUTAJ 

 

10.02.2020

HARMONOGRAM LUTY 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniu 11 lutego 2020r. planowana jest analiza kompetencji dla dwóch Uczestników/Uczestniczek.

Planowana analiza kompetencji odbywać się będzie w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej przy ul. Ludowej 1c, 58-304 Wałbrzych w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

10.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/02/2020/OWES/DSL

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług, których przedmiotem jest:

Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego w zakresie zagadnień formalno-prawnych związanych z przeprowadzeniem lustracji spółdzielni socjalnej.

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231998

 

10.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/02/2020/OWES/DSP

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług, których przedmiotem jest:

Przeprowadzenie doradztwa prawnego dla Uczestniczek/Uczestników oraz Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej na potrzeby projektu

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231925

 

11.02.2020

HARMONOGRAM LUTY 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach 12 i 13 lutego 2020r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS.

Planowane szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Feniks”, ul. Forteczna 28/35, 58-316 Wałbrzych w godzinach od 8.00 do 16.20.

 

12.02.2020

HARMONOGRAM LUTY 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniu 14 lutego 2020r. planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Wniosków.

Ocena rozpocznie się spotkaniem początkowym o godzinie 11.00 w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej przy ul. Ludowej 1c, 58-304 Wałbrzych.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków odbywać będzie się zdalnie w dniu 15 lutego 2020r.

 

14.02.2020

UWAGA !!!

Informujemy, iż  zapytanie ofertowe  NR 1/RPO/9.4/02/2020/OWES/DSP z dnia 10.02.2020r zostało anulowane w dniu 14.02.2020 roku.

 

14.02.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.4/02/2020/OWES/DSP

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług, których przedmiotem jest:

Przeprowadzenie doradztwa prawnego dla Uczestniczek/Uczestników oraz Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej na potrzeby projektu

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233044

 

17.02.2020 r.

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków, na zatrudnienie w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym. POBIERZ

 

17.02.2020 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOŻONYCH DO DNIA 16.02.2020 ROKU.


W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 16 lutego 2020 roku, poniżej zamieszczamy listę rankingową.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

 

18.02.2020

HARMONOGRAM LUTY 2020 ( AKTUALIZACJA)


W dniach od 19 do 21 lutego 2020r. planowane jest przeprowadzenie analizy kompetencji dla pięciu Uczestników/Uczestniczek.

Planowana analiza kompetencji odbywać się będzie w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej przy ul. Ludowej 1c, 58-304 Wałbrzych w godzinach od 8.00 do 20.00. W dniu 21 lutego 2020r. planowane godziny od 8.00 do 14.00.


19.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/02/2020/OWES/DSL


Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.
Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231998

 

 

20.02.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – MARZEC ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem KLIKNIJ TUTAJ 

 

21.02.2020

HARMONOGRAM LUTY 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach od 22 do 23 lutego 2020r. planowane jest przeprowadzenie Komisji Rekrutacyjnej dla pięciu Uczestników/Uczestniczek projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.
Planowana Komisja Rekrutacyjna odbywać się będzie w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej przy ul. Ludowej 1c, 58-304 Wałbrzych w godzinach od 8.00 do 20.00 - w dniu 22 lutego 2020 roku oraz w godzinach od 9.00 do 12.00 - w dniu 23 lutego 2020 roku.

 

24.02.2020 r.

WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"

W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) POBIERZ

 

25.02.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.4/02/2020/OWES/DSP

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.
Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233044

 

03.03.2020

HARMONOGRAM MARZEC 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach 4 i 5 marca 2020r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS.

Planowane szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Biura Usługowo-Handlowego „WERSOR” Sp. z o.o., ul. Tadeusza Gajcego 13/9, 58-309 Wałbrzych w godzinach od 8.00 do 16.20.

 

06.03.2020


HARMONOGRAM MARZEC 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach od 9 do 12 marca 2020r. planowane jest przeprowadzenie analizy kompetencji dla czterech Uczestników/Uczestniczek.
Planowana analiza kompetencji odbywać się będzie w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej przy ul. Ludowej 1c, 58-304 Wałbrzych w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

09.03.2020 r.


WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOŻONYCH DO DNIA 08.03.2020 ROKU.

W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 8 marca 2020 roku, poniżej zamieszczamy listę rankingową.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym 
POBIERZ

 

13.03.2020

HARMONOGRAM MARZEC 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach od 14 do 15 marca 2020r. planowane jest przeprowadzenie Komisji Rekrutacyjnej dla pięciu Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana Komisja Rekrutacyjna odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 20.00 -

w dniu 14 marca 2020 roku oraz w godzinach od 9.00 do 12.00 - w dniu 15 marca 2020 roku.

W dniach: 16 marca 2020r. oraz od 18 do 20 marca 2020r. planowane jest przeprowadzenie analizy kompetencji dla ośmiu Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana analiza kompetencji odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

 

16.03.2020 r.

WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"

W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) POBIERZ

 

16.03.2020 r.


WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOŻONYCH DO DNIA 15.03.2020 ROKU.

W związku z zakończoną oceną formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 15 marca 2020 roku, poniżej zamieszczamy listę rankingową.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy oraz zatrudnieniem w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

 

19.03.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – KWIECIEŃ ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem KLIKNIJ TUTAJ 

 

 

20.03.2020

 

HARMONOGRAM MARZEC 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach od 21 do 22 marca 2020r. planowane jest przeprowadzenie Komisji Rekrutacyjnej dla ośmiu Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana Komisja Rekrutacyjna odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

23.03.2020 r.

WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"

W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych do zatrudnienia w istniejącym PS, zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) POBIERZ

 

23.03.2020

HARMONOGRAM MARZEC 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach 25 i 26 marca 2020r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS dla ośmiu Uczestniczek/Uczestników projektu nr RPDS.09.04.00-02-001/19 „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowane szkolenie odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 16.20. Planowane szkolenie prowadzone będzie przez Axxx Cxxx.

 

30.03.2020

HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2020 (AKTUALIZACJA)

W dniach 1 i 2 kwietnia 2020r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS dla pięciu Uczestniczek/Uczestników projektu nr RPDS.09.04.00-02-001/19 „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowane szkolenie odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 16.20. Planowane szkolenie prowadzone będzie przez Axxx Cxxx.

 

15.04.2020

HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniu 18 kwietnia 2020r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać będzie się zdalnie.

 

20.04.2020 r.

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków, na zatrudnienie w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym. Pobierz

20.04.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – MAJ ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem KLIKNIJ TUTAJ 

 

20.05.2020

 

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – CZERWIEC ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem tutaj

 

03.06.2020

HARMONOGRAM CZERWIEC 2020 (AKTUALIZACJA)

W dniu 6 czerwca 2020r. planowana jest ocena wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego przez Komisję Oceny Wniosków.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać będzie się zdalnie

 

08.06.2020 r.

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie przedłużonego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków TUTAJ

 

15.06.2020

HARMONOGRAM CZERWIEC 2020 (AKTUALIZACJA)

W dniu 18 czerwca 2020r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać będzie się zdalnie.

 

19.06.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – LIPIEC ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem TUTAJ

 

19.06.2020 r.

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków, na zatrudnienie w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym. TUTAJ

 

19.06.2020

HARMONOGRAM CZERWIEC 2020 (AKTUALIZACJA)

W dniach: od 22 czerwca 2020r. do 26 czerwca 2020r. planowane jest przeprowadzenie analizy kompetencji dla dziewięciu Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana analiza kompetencji odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

22.06.2020 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOŻONYCH DO DNIA 19.06.2020 ROKU.
W związku z zakończoną oceną formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 19 czerwca 2020 roku, poniżej zamieszczamy listę rankingową.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy oraz zatrudnieniem w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

 

25.06.2020

HARMONOGRAM CZERWIEC 2020 (AKTUALIZACJA)

W dniach od 27 do 29 czerwca 2020r. planowane jest przeprowadzenie Komisji Rekrutacyjnej dla dziewięciu Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana Komisja Rekrutacyjna odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

29.06.2020

HARMONOGRAM LIPIEC 2020 (AKTUALIZACJA)

W dniach 1 i 2 lipca 2020r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS dla 10 Uczestniczek/Uczestników projektu.

Planowane szkolenie odbywać się będzie w siedzibie PPHU BEST-PACK S.C. Śmiałowice 19G, 58-124 Marcinowice, w godzinach od 8.00 do 16.20.

Planowane szkolenie prowadzone będzie przez Axxx Cxxx.

 

30.06.2020 r.

WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"

W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych do zatrudnienia w istniejącym PS, zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) POBIERZ

 

15.07.2020

HARMONOGRAM LIPIEC 2020 (AKTUALIZACJA)

 

Na dzień 18 oraz 19 lipca 2020r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać się będzie zdalnie i obejmować będzie:

- ocenę wniosku, biznesplanu oraz budżetu na założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, złożonego przez 5 Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19,

- ocenę wniosku, biznesplanu oraz budżetu dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego, złożonego przez 9 Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”
nr RPDS.09.04.00-02-0001/19,

- ocenę wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego w projekcie „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19.

 

20.07.2020 r.

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków, na zatrudnienie:

w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym TUTAJ

w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym TUTAJ

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie przedłużonego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków TUTAJ

 

20.07.2020


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – SIERPIEŃ ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ

 

19.08.2020


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – WRZESIEŃ ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

16.09.2020 roku

HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2020 (AKTUALIZACJA)

 

Na dzień 20 września 2020r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać się będzie zdalnie i obejmować będzie ocenę wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego w projekcie „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19

 

18.09.2020


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – PAŹDZIERNIK ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ

 

23.09.2020 roku

HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2020 (AKTUALIZACJA)

 

Na dzień 26 września 2020r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków, która została przesunięta z dnia 20 września 2020r. Przesunięcie spowodowane było chorobą jednego z Członków KOW.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać się będzie zdalnie i obejmować będzie ocenę wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego w projekcie „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19

 

29.09.2020 r.

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie przedłużonego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków TUTAJ 

 

06.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/10/2020/OWES/DSP

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług, których przedmiotem jest:

Przeprowadzenie doradztwa prawnego dla Uczestniczek/Uczestników oraz Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstw Społecznych na potrzeby projektu

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10046

 

14.10.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/10/2020/OWES/DSP

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.
Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10046?sekcja=oferty

 

20.10.2020


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – LISTOPAD ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

18.11.2020


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – GRUDZIEŃ ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

14.12.2020 roku

HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2020 (AKTUALIZACJA)

Na dzień 16 grudnia 2020r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków. Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać się będzie zdalnie i obejmować będzie ocenę wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego w projekcie „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19.

17.12.2020 r.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie przedłużonego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków TUTAJ 

 

17.12.2020


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – STYCZEŃ ’ 2021 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

12.01.2021 roku

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2021 (AKTUALIZACJA)

Na dzień 16 stycznia 2021r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków. Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać się będzie zdalnie i obejmować będzie ocenę wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego w projekcie „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19.

 

18.01.2021 r.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie przedłużonego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków TUTAJ 

 

19.01.2021


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – LUTY ’ 2021 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

11.02.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/02/2021/OWES/UO

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi ozonowania obiektów użyteczności publicznej, takich jak: pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń szkolnych, przedszkolnych, żłobkowych itp., w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusów i chorób w wyniku pandemii koronawirusa COVID-19, na potrzeby projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/31772

 

16.02.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/02/2021/OWES/UA

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usług asystenckich przeznaczonych dla osób fizycznych, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa COVID-19, zamieszkałych na terenie powiatów subregionu wałbrzyskiego tj. miasto Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski ziemski, świdnicki, dzierżoniowski, kłodzki oraz ząbkowicki, wskazanych w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania przez Ośrodki Pomocy Społecznej przy udziale Zamawiającego, na potrzeby projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły na stronie:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32472

 

18.02.2021


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – MARZEC’ 2021 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

22.02.2021r.

UWAGA !!!

Informujemy, iż  w związku z zapytaniem ofertowym  
nr 1/RPO/9.4/02/2021/OWES/UO z dnia 11.02.2021r 
nie wybrano żadnej oferty.

Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/31772?sekcja=oferty

 

 

22.02.2021r.

UWAGA !!!

Informujemy, iż  zapytanie ofertowe  1/RPO/9.4/02/2021/OWES/UA z dnia 16.02.2021r zostało anulowane w dniu 22.02.2021 roku.

 

04.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/03/2021/OWES/UO

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi ozonowania obiektów użyteczności publicznej, takich jak m.in.: pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń szkolnych, przedszkolnych, żłobkowych itp., w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusów i chorób w wyniku pandemii koronawirusa COVID-19, na potrzeby projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35733

 

08.03.2021

HARMONOGRAM MARZEC 2021 (AKTUALIZACJA)

W dniach: od 10 marca 2021 r. do 11 marca 2021 r. planowane jest przeprowadzenie analizy kompetencji dla czterech Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana analiza kompetencji odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

08.03.2021 r.


WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOŻONYCH DO DNIA 07.03.2021 ROKU.

W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 7 marca 2021 roku, poniżej zamieszczamy listę rankingową.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym 
POBIERZ

 

11.03.2021

HARMONOGRAM MARZEC 2021 (AKTUALIZACJA)

W dniu 13 marca 2021 r. planowane jest przeprowadzenie Komisji Rekrutacyjnej dla czterech Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana Komisja Rekrutacyjna odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

12.03.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/03/2021/OWES/UO

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.

Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35733?sekcja=oferty

 

 

12.03.2021

HARMONOGRAM MARZEC 2021 (AKTUALIZACJA)

W dniach 15 i 16 marca 2021r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS dla 4 Uczestniczek/Uczestników projektu.

Planowane szkolenie odbywać się będzie w siedzibie T-Park, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, w godzinach od 8.00 do 16.20.

Planowane szkolenie prowadzone będzie przez Axxx Cxxx.

 

 

15.03.2021 r.

WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"

W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych do zatrudnienia w nowo tworzonym PS, zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) Pobierz 

 

15.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/03/2021/OWES/UA

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług asystenckich przeznaczonych dla osób fizycznych, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa COVID-19, zamieszkałych na terenie powiatów subregionu wałbrzyskiego tj. miasto Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski ziemski, świdnicki, dzierżoniowski, kłodzki oraz ząbkowicki, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa COVID-19, na potrzeby projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37405

 

15.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/03/2021/OWES/UC

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków tj. obiadów, w roboczy dzień tygodnia, dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Wałbrzycha oraz powiatów: wałbrzyski ziemski, świdnicki oraz kłodzki, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa COVID-19, na potrzeby projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37429

 

18.03.2021


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – KWIECIEŃ’ 2021 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij Tutaj 

 

22.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.4/03/2021/OWES/UC

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków tj. obiadów, w roboczy dzień tygodnia, dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatów: dzierżoniowskiego oraz ząbkowickiego, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa COVID-19, na potrzeby projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38860

 

23.03.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/03/2021/OWES/UA

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.

Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37405?sekcja=oferty

 

23.03.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/03/2021/OWES/UC

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.

Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37429?sekcja=oferty

 

 

01.04.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.4/03/2021/OWES/UC

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.

Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38860?sekcja=oferty

 

01.04.2021

HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2021 (AKTUALIZACJA)

 

Na dzień 6 kwietnia 2021r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać się będzie zdalnie i obejmować będzie ocenę wniosku, biznesplanu oraz budżetu na założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, złożonego przez 4 Uczestniczki/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19.

 

07.04.2021 r.

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków, na zatrudnienie w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym. TUTAJ 

 

09.04.2021

HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2021 (AKTUALIZACJA)

W dniach: od 12 kwietnia 2021r. do 13 kwietnia 2021r. planowane jest przeprowadzenie analizy kompetencji dla trzech Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana analiza kompetencji odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach: 12.04.2021r. od 14.00 do 20.00 oraz 13.04.2021r. od 8.00 do 20.00.

 

 

12.04.2021 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOŻONYCH DO DNIA 11.04.2021 ROKU.
W związku z zakończoną oceną formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 11 kwietnia 2021 roku, poniżej zamieszczamy listę rankingową.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy oraz zatrudnieniem w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

14.04.2021

HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2021 (AKTUALIZACJA)

W dniu 17 kwietnia 2021 r. planowane jest przeprowadzenie Komisji Rekrutacyjnej dla trzech Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana Komisja Rekrutacyjna odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 9.00 do 18.00.

 

19.04.2021 r.

WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"

W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych do zatrudnienia w istniejącym PS, zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) POBIERZ 

 

19.04.2021


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – MAJ’ 2021 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

20.04.2021

HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2021 (AKTUALIZACJA)

W dniach 22 i 23 kwietnia 2021r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS dla 3 Uczestniczek/Uczestników projektu.

Planowane szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej MITOS, Al. Niepodległości 4, 58-100 Świdnica, w godzinach od 8.00 do 16.20.

Planowane szkolenie prowadzone będzie przez Axxx Cxxx.

 

13.05.2021 roku

HARMONOGRAM MAJ 2021 (AKTUALIZACJA)

Na dzień 16 maja 2021r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków. Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać się będzie zdalnie i obejmować będzie ocenę wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstwa społecznego w projekcie „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19.

 

14.05.2021

HARMONOGRAM MAJ 2021 (AKTUALIZACJA)

 

Na dzień 17 maja 2021r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać się będzie zdalnie i obejmować będzie ocenę wniosku, biznesplanu oraz budżetu dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego, złożonego przez 3 Uczestniczki/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19.

 

18.05.2021 r.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie przedłużonego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków TUTAJ

 

18.05.2021 r.

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków, na zatrudnienie w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym. TUTAJ 

18.05.2021


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – CZERWIEC’ 2021 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

15.06.2021


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – LIPIEC’ 2021 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

16.07.2021


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – SIERPIEŃ 2021 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

18.08.2021


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – WRZESIEŃ’ 2021 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij Tutaj

 

08.09.2021 roku

HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2021 (AKTUALIZACJA)

Na dzień 11 września 2021r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków. Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać się będzie zdalnie i obejmować będzie ocenę wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstwa społecznego w projekcie „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19.

 

13.09.2021 r.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie przedłużonego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków Tutaj

 

20.09.2021


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – PAŹDZIERNIK’ 2021 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

18.10.2021


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – LISTOPAD’ 2021 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ  

 

08.11.2021 roku

HARMONOGRAM LISTOPAD 2021 (AKTUALIZACJA)

Na dzień 13 listopada 2021r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków. Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać się będzie zdalnie i obejmować będzie ocenę wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstwa społecznego w projekcie „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19.

 

15.11.2021 r.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie przedłużonego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków TUTAJ

 

19.11.2021


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – GRUDZIEŃ’ 2021 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

17.12.2021


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – STYCZEŃ’ 2022 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

18.01.2022


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – LUTY’ 2022 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ

 

21.02.2022


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – MARZEC’ 2022 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij Tutaj

 

18.03.2022


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – KWIECIEŃ’ 2022 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

20.04.2022


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – MAJ’ 2022 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

 

27.04.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/04/2022/OWES/UC

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków tj. obiadów dla dla osób przybyłych do Polski i zamieszkujących na terenie powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz kłodzkiego, w związku z konfliktem na Ukrainie.

Szczegóły na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106016

 

06.05.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/04/2022/OWES/UC

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.

Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106016?sekcja=oferty

 

20.05.2022


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – CZERWIEC’ 2022 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij Tutaj 

 

20.06.2022


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – LIPIEC’ 2022 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

18.07.2022


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – SIERPIEŃ’ 2022 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij Tutaj 

 

19.08.2022

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – WRZESIEŃ’ 2022 
 
Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ
 
19.09.2022


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – PAŹDZIERNIK’ 2022 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 

03.10.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/10/2022/OWES/UC

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków tj. obiadów dla osób przybyłych do Polski i zamieszkujących na terenie powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz kłodzkiego, w związku z konfliktem na Ukrainie.

Szczegóły na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/128887

 

11.10.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/10/2022/OWES/UC

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.

Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/128887?sekcja=oferty

 

18.10.2022


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – LISTOPAD’ 2022 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ

 

18.11.2022


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – GRUDZIEŃ’ 2022 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

20.12.2022


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – STYCZEŃ’ 2023 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknijTUTAJ

 

 
 
 

20.01.2023


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – LUTY’ 2023 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ 

 
 
 

 

więcej »