Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2019-2022 - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2019-2022

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia w ramach projektu
01.06.2019

    Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu informuje, że wraz z Fundacją Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Wałbrzychu z dniem 1 czerwca 2019 roku rozpoczęło realizację projektu
pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” Oś priorytetowa 9 Włączenie
społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem projektu jest komplementarny program wsparcia sektora Ekonomii Społecznej w
subregionie wałbrzyskim mający przyczynić się do jego rozwoju oraz zwiększenia poziomu
zatrudnialności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w trwałych i stabilnych
przedsiębiorstwach społecznych. Zakres rzeczowy projektu opiera się na realizacji trzech
komponentów usług związanych z rozwojem sektora ekonomii społecznej oraz poziomu zatrudnienia
w nim. Swym działaniem obejmuje on: usługi animacji, rozwoju ekonomii społecznej oraz wspierania
istniejących przedsiębiorstw społecznych.
Grupą docelową projektu są:
•osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez
zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej;
• podmioty ekonomii społecznej;
•przedsiębiorstwa społeczne;
•organizacje pozarządowe;
•instytucje wspierające ekonomię społeczną;
•jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy ww. podmiotów;
•przedstawiciele nauki i biznesu;
•podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze
reintegracyjnym;
•społeczności lokalne (grupa docelowa działań animacyjnych);
•kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
•publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji
społecznej z terenu subregionu wałbrzyskiego obejmującego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki,
świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki.
Efektem projektu będzie profesjonalizacja działania sektora ES realizowana poprzez
podnoszenie jego konkurencyjności, zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych i poziomu
zatrudnienia w tym sektorze, nawiązanie współpracy międzysektorowej przyczyniającej się do
wzrostu znajomości tematyki ekonomii społecznej oraz jej znaczenia w subregionie.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2019r. do 31.05.2022r.
Zapraszamy do kontaktu z nami:
Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 848 01 00, e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl, biuro@dowes.pl
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
ul. Beethovena 1-2/26, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 647 88 90, e-mail: fres@fres.org.pl
 
Więcej informacji na www.dowes.pl
 
 
31.05.2019 r.
HARMONOGRAM CZERWIEC 2019

1. Zatrudnienie kadry wspierającej oraz kadry kluczowej.
2. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
3. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
28.06.2019 r.
HARMONOGRAM LIPIEC 2019

1. Zatrudnienie kadry wspierającej oraz kadry kluczowej.
2. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
3. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.

więcej »