Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2019-2022 - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2019-2022

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia w ramach projektu
01.06.2019

    Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu informuje, że wraz z Fundacją Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Wałbrzychu z dniem 1 czerwca 2019 roku rozpoczęło realizację projektu
pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” Oś priorytetowa 9 Włączenie
społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem projektu jest komplementarny program wsparcia sektora Ekonomii Społecznej w
subregionie wałbrzyskim mający przyczynić się do jego rozwoju oraz zwiększenia poziomu
zatrudnialności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w trwałych i stabilnych
przedsiębiorstwach społecznych. Zakres rzeczowy projektu opiera się na realizacji trzech
komponentów usług związanych z rozwojem sektora ekonomii społecznej oraz poziomu zatrudnienia
w nim. Swym działaniem obejmuje on: usługi animacji, rozwoju ekonomii społecznej oraz wspierania
istniejących przedsiębiorstw społecznych.
Grupą docelową projektu są:
•osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez
zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej;
• podmioty ekonomii społecznej;
•przedsiębiorstwa społeczne;
•organizacje pozarządowe;
•instytucje wspierające ekonomię społeczną;
•jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy ww. podmiotów;
•przedstawiciele nauki i biznesu;
•podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze
reintegracyjnym;
•społeczności lokalne (grupa docelowa działań animacyjnych);
•kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
•publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji
społecznej z terenu subregionu wałbrzyskiego obejmującego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki,
świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki.
Efektem projektu będzie profesjonalizacja działania sektora ES realizowana poprzez
podnoszenie jego konkurencyjności, zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych i poziomu
zatrudnienia w tym sektorze, nawiązanie współpracy międzysektorowej przyczyniającej się do
wzrostu znajomości tematyki ekonomii społecznej oraz jej znaczenia w subregionie.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2019r. do 31.05.2022r.
Zapraszamy do kontaktu z nami:
Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 848 01 00, e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl, biuro@dowes.pl
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
ul. Beethovena 1-2/26, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 647 88 90, e-mail: fres@fres.org.pl
 
Więcej informacji na www.dowes.pl
 
 
31.05.2019 r.
HARMONOGRAM CZERWIEC 2019

1. Zatrudnienie kadry wspierającej oraz kadry kluczowej.
2. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
3. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
24.06.2019 r.
FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ INFORMUJE O PLANOWANYM ROZPOCZĘCIU NABORU NA NIEFINANSOWE ŚCIEŻKI WSPARCIA OWES.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0001/19 przez Partnerstwo w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące rolę Lidera, oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej pełniąca rolę Partnera, zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-342/19, informujemy, że rekrutacja do ww. projektu na wsparcie niefinansowe rozpoczęła się i potrwa do dnia 31.05.2022 roku. W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.

 
28.06.2019 r.
HARMONOGRAM LIPIEC 2019

1. Zatrudnienie kadry wspierającej oraz kadry kluczowej.
2. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
3. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
31.07.2019 r.
HARMONOGRAM SIERPIEŃ 2019

1. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
2. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
3. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
 
30.08.2019 r.
HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2019
1.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych w trybie ciągłym zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu:
  • doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
  • doradca ds. naboru - w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
  • doradca kluczowy - w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
  • doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
2. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na ścieżki wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego.
3. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
06.09.2019r.
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU REKRUTACYJNEGO NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO


W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0001/19, Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających Przedsiębiorstwach Społecznych, istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych oraz w Podmiotach Ekonomii Społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne.

W celu zgłoszenia się na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa, Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, z załącznikami do tych regulaminów oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.
Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
* Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych tel. 74 848 01 00,
* Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2/26, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 647 88 90

Formularze Rekrutacyjne w pierwszym naborze przyjmowane będą od dnia 23 września 2019 roku do dnia 13 października 2019 roku. Kolejne nabory będą miały charakter ciągły i trwać będą w cyklach tygodniowych od poniedziałku do niedzieli do 30 listopada 2021 roku.
 
 
 
31.09.2019 r.
HARMONOGRAM PAZDZIERNIK 2019
Harmonogram wsparcia na 10.2019 do pobrania TUTAJ
 

więcej »