Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2019-2022 - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2019-2022

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia w ramach projektu
01.06.2019

    Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu informuje, że wraz z Fundacją Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Wałbrzychu z dniem 1 czerwca 2019 roku rozpoczęło realizację projektu
pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” Oś priorytetowa 9 Włączenie
społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem projektu jest komplementarny program wsparcia sektora Ekonomii Społecznej w
subregionie wałbrzyskim mający przyczynić się do jego rozwoju oraz zwiększenia poziomu
zatrudnialności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w trwałych i stabilnych
przedsiębiorstwach społecznych. Zakres rzeczowy projektu opiera się na realizacji trzech
komponentów usług związanych z rozwojem sektora ekonomii społecznej oraz poziomu zatrudnienia
w nim. Swym działaniem obejmuje on: usługi animacji, rozwoju ekonomii społecznej oraz wspierania
istniejących przedsiębiorstw społecznych.
Grupą docelową projektu są:
•osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez
zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej;
• podmioty ekonomii społecznej;
•przedsiębiorstwa społeczne;
•organizacje pozarządowe;
•instytucje wspierające ekonomię społeczną;
•jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy ww. podmiotów;
•przedstawiciele nauki i biznesu;
•podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze
reintegracyjnym;
•społeczności lokalne (grupa docelowa działań animacyjnych);
•kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
•publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji
społecznej z terenu subregionu wałbrzyskiego obejmującego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki,
świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki.
Efektem projektu będzie profesjonalizacja działania sektora ES realizowana poprzez
podnoszenie jego konkurencyjności, zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych i poziomu
zatrudnienia w tym sektorze, nawiązanie współpracy międzysektorowej przyczyniającej się do
wzrostu znajomości tematyki ekonomii społecznej oraz jej znaczenia w subregionie.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2019r. do 31.05.2022r.
Zapraszamy do kontaktu z nami:
Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 848 01 00, e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl, biuro@dowes.pl
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
ul. Beethovena 1-2/26, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 647 88 90, e-mail: fres@fres.org.pl
 
Więcej informacji na www.dowes.pl
 
 
31.05.2019 r.
HARMONOGRAM CZERWIEC 2019

1. Zatrudnienie kadry wspierającej oraz kadry kluczowej.
2. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
3. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
24.06.2019 r.
FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ INFORMUJE O PLANOWANYM ROZPOCZĘCIU NABORU NA NIEFINANSOWE ŚCIEŻKI WSPARCIA OWES.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0001/19 przez Partnerstwo w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące rolę Lidera, oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej pełniąca rolę Partnera, zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-342/19, informujemy, że rekrutacja do ww. projektu na wsparcie niefinansowe rozpoczęła się i potrwa do dnia 31.05.2022 roku. W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.

 
28.06.2019 r.
HARMONOGRAM LIPIEC 2019

1. Zatrudnienie kadry wspierającej oraz kadry kluczowej.
2. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
3. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
31.07.2019 r.
HARMONOGRAM SIERPIEŃ 2019

1. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
2. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
3. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
 
30.08.2019 r.
HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2019
1.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych w trybie ciągłym zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu:
  • doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
  • doradca ds. naboru - w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
  • doradca kluczowy - w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
  • doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
2. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na ścieżki wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego.
3. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
06.09.2019r.
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU REKRUTACYJNEGO NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO


W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0001/19, Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających Przedsiębiorstwach Społecznych, istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych oraz w Podmiotach Ekonomii Społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne.

W celu zgłoszenia się na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa, Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, z załącznikami do tych regulaminów oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.
Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
* Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych tel. 74 848 01 00,
* Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2/26, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 647 88 90

Formularze Rekrutacyjne w pierwszym naborze przyjmowane będą od dnia 23 września 2019 roku do dnia 13 października 2019 roku. Kolejne nabory będą miały charakter ciągły i trwać będą w cyklach tygodniowych od poniedziałku do niedzieli do 30 listopada 2021 roku.
 
 
 
31.09.2019 r.
HARMONOGRAM PAZDZIERNIK 2019
Harmonogram wsparcia na 10.2019 do pobrania TUTAJ
 
25.10.2019 r.
ZMIANA W REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W OFEROWANYCH FORMACH WSPARCIA


Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o wprowadzeniu zapisów w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w oferowanych formach wsparcia, dotyczących przyznawania punktów premiujących za tworzenie miejsc pracy w Kluczowych Sferach Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych w województwie dolnośląskim.

Poniżej zamieszczamy uaktualniony Regulamin.
 
 
30.10.2019 r.
HARMONOGRAM LISTOPAD 2019
Harmonogram wsparcia na 11.2019 do pobrania TUTAJ
AKTUALIZACJA Z DNIA 13.11.2019 ROKU:
Planowany termin realizacji analizy kompetencji przez doradcę zawodowego w dniach  14-15.11.2019 godz. 7:00-19:00 oraz 16.11.2019 godz. 8:00-14:00   roku dla 5 Kandydatek/Kandydatów do zatrudnienia w istniejącym PES przekształcającym się w PS. Miejsce udzielanego wsparcia - Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych. TUTAJ
 
 
12.11.2019 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOZONYCH DO DNIA 10.11.2019 ROKU.

W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 10 listopada 2019 roku, poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w istniejącym PES pod warunkiem przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne POBIERZ
 
 
19.11.2019 r.
WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"
W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) POBIERZ.
 
HARMONOGRAM LISTOPAD 2019 ( AKTUALIZACJA)
Aktualizacja harmonogramu wsparcia z dnia 22.11.2019 roku do pobrania TUTAJ
 

25.11.2019 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOŻONYCH DO DNIA 24.11.2019 ROKU.
W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 24 listopada 2019 roku, poniżej zamieszczamy listę rankingową.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

 

29.11.2019 r.
HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2019

Harmonogram wsparcia na 12.2019 do pobrania TUTAJ

 

03.12.2019 r.

WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"

W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) POBIERZ

 
 
16.12.2019 r.
HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2019 ( AKTUALIZACJA)
 
Aktualizacja harmonogramu wsparcia z dnia 16.12.2019 roku do pobrania TUTAJ
 
20.12.2019 r.
LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.
W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków, na zatrudnienie w Podmiocie Ekonomii Społecznej przekształcanym w Przedsiębiorstwo Społeczne.
 
31.12.2019
HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU STYCZEŃ 2020 
Aby zapozanć się z harmonogramem KLIKNIJ TUTAJ 
 
10.01.2020 r.
 
HARMONOGRAM STYCZEŃ 2020 ( AKTUALIZACJA)
 
Aktualizacja harmonogramu wsparcia z dnia 10.01.2020 roku do pobrania TUTAJ 
 

20.01.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU LUTY 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem KLIKNIJ TUTAJ 

 

10.02.2020

HARMONOGRAM LUTY 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniu 11 lutego 2020r. planowana jest analiza kompetencji dla dwóch Uczestników/Uczestniczek.

Planowana analiza kompetencji odbywać się będzie w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej przy ul. Ludowej 1c, 58-304 Wałbrzych w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

10.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/02/2020/OWES/DSL

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług, których przedmiotem jest:

Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego w zakresie zagadnień formalno-prawnych związanych z przeprowadzeniem lustracji spółdzielni socjalnej.

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231998

 

10.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/02/2020/OWES/DSP

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług, których przedmiotem jest:

Przeprowadzenie doradztwa prawnego dla Uczestniczek/Uczestników oraz Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej na potrzeby projektu

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231925

 

11.02.2020

HARMONOGRAM LUTY 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach 12 i 13 lutego 2020r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS.

Planowane szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Feniks”, ul. Forteczna 28/35, 58-316 Wałbrzych w godzinach od 8.00 do 16.20.

 

12.02.2020

HARMONOGRAM LUTY 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniu 14 lutego 2020r. planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Wniosków.

Ocena rozpocznie się spotkaniem początkowym o godzinie 11.00 w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej przy ul. Ludowej 1c, 58-304 Wałbrzych.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków odbywać będzie się zdalnie w dniu 15 lutego 2020r.

 

14.02.2020

UWAGA !!!

Informujemy, iż  zapytanie ofertowe  NR 1/RPO/9.4/02/2020/OWES/DSP z dnia 10.02.2020r zostało anulowane w dniu 14.02.2020 roku.

 

14.02.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.4/02/2020/OWES/DSP

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług, których przedmiotem jest:

Przeprowadzenie doradztwa prawnego dla Uczestniczek/Uczestników oraz Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej na potrzeby projektu

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233044

 

17.02.2020 r.

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków, na zatrudnienie w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym. POBIERZ

 

17.02.2020 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOŻONYCH DO DNIA 16.02.2020 ROKU.


W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 16 lutego 2020 roku, poniżej zamieszczamy listę rankingową.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

 

18.02.2020

HARMONOGRAM LUTY 2020 ( AKTUALIZACJA)


W dniach od 19 do 21 lutego 2020r. planowane jest przeprowadzenie analizy kompetencji dla pięciu Uczestników/Uczestniczek.

Planowana analiza kompetencji odbywać się będzie w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej przy ul. Ludowej 1c, 58-304 Wałbrzych w godzinach od 8.00 do 20.00. W dniu 21 lutego 2020r. planowane godziny od 8.00 do 14.00.


19.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/02/2020/OWES/DSL


Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.
Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231998

 

 

20.02.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – MARZEC ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem KLIKNIJ TUTAJ 

 

21.02.2020

HARMONOGRAM LUTY 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach od 22 do 23 lutego 2020r. planowane jest przeprowadzenie Komisji Rekrutacyjnej dla pięciu Uczestników/Uczestniczek projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.
Planowana Komisja Rekrutacyjna odbywać się będzie w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej przy ul. Ludowej 1c, 58-304 Wałbrzych w godzinach od 8.00 do 20.00 - w dniu 22 lutego 2020 roku oraz w godzinach od 9.00 do 12.00 - w dniu 23 lutego 2020 roku.

 

24.02.2020 r.

WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"

W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) POBIERZ

 

25.02.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.4/02/2020/OWES/DSP

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.
Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233044

 

03.03.2020

HARMONOGRAM MARZEC 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach 4 i 5 marca 2020r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS.

Planowane szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Biura Usługowo-Handlowego „WERSOR” Sp. z o.o., ul. Tadeusza Gajcego 13/9, 58-309 Wałbrzych w godzinach od 8.00 do 16.20.

 

06.03.2020


HARMONOGRAM MARZEC 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach od 9 do 12 marca 2020r. planowane jest przeprowadzenie analizy kompetencji dla czterech Uczestników/Uczestniczek.
Planowana analiza kompetencji odbywać się będzie w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej przy ul. Ludowej 1c, 58-304 Wałbrzych w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

09.03.2020 r.


WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOŻONYCH DO DNIA 08.03.2020 ROKU.

W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 8 marca 2020 roku, poniżej zamieszczamy listę rankingową.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym 
POBIERZ

 

13.03.2020

HARMONOGRAM MARZEC 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach od 14 do 15 marca 2020r. planowane jest przeprowadzenie Komisji Rekrutacyjnej dla pięciu Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana Komisja Rekrutacyjna odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 20.00 -

w dniu 14 marca 2020 roku oraz w godzinach od 9.00 do 12.00 - w dniu 15 marca 2020 roku.

W dniach: 16 marca 2020r. oraz od 18 do 20 marca 2020r. planowane jest przeprowadzenie analizy kompetencji dla ośmiu Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana analiza kompetencji odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

 

16.03.2020 r.

WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"

W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) POBIERZ

 

16.03.2020 r.


WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOŻONYCH DO DNIA 15.03.2020 ROKU.

W związku z zakończoną oceną formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 15 marca 2020 roku, poniżej zamieszczamy listę rankingową.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy oraz zatrudnieniem w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

 

19.03.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – KWIECIEŃ ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem KLIKNIJ TUTAJ 

 

 

20.03.2020

 

HARMONOGRAM MARZEC 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach od 21 do 22 marca 2020r. planowane jest przeprowadzenie Komisji Rekrutacyjnej dla ośmiu Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana Komisja Rekrutacyjna odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

23.03.2020 r.

WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"

W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych do zatrudnienia w istniejącym PS, zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) POBIERZ

 

23.03.2020

HARMONOGRAM MARZEC 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniach 25 i 26 marca 2020r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS dla ośmiu Uczestniczek/Uczestników projektu nr RPDS.09.04.00-02-001/19 „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowane szkolenie odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 16.20. Planowane szkolenie prowadzone będzie przez Axxx Cxxx.

 

30.03.2020

HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2020 (AKTUALIZACJA)

W dniach 1 i 2 kwietnia 2020r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS dla pięciu Uczestniczek/Uczestników projektu nr RPDS.09.04.00-02-001/19 „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowane szkolenie odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 16.20. Planowane szkolenie prowadzone będzie przez Axxx Cxxx.

 

15.04.2020

HARMONOGRAM KWIECIEŃ 2020 ( AKTUALIZACJA)

W dniu 18 kwietnia 2020r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać będzie się zdalnie.

 

20.04.2020 r.

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków, na zatrudnienie w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym. Pobierz

20.04.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – MAJ ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem KLIKNIJ TUTAJ 

 

20.05.2020

 

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – CZERWIEC ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem tutaj

 

03.06.2020

HARMONOGRAM CZERWIEC 2020 (AKTUALIZACJA)

W dniu 6 czerwca 2020r. planowana jest ocena wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego przez Komisję Oceny Wniosków.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać będzie się zdalnie

 

08.06.2020 r.

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie przedłużonego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków TUTAJ

 

15.06.2020

HARMONOGRAM CZERWIEC 2020 (AKTUALIZACJA)

W dniu 18 czerwca 2020r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać będzie się zdalnie.

 

19.06.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – LIPIEC ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem TUTAJ

 

19.06.2020 r.

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków, na zatrudnienie w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym. TUTAJ

 

19.06.2020

HARMONOGRAM CZERWIEC 2020 (AKTUALIZACJA)

W dniach: od 22 czerwca 2020r. do 26 czerwca 2020r. planowane jest przeprowadzenie analizy kompetencji dla dziewięciu Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana analiza kompetencji odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

22.06.2020 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOŻONYCH DO DNIA 19.06.2020 ROKU.
W związku z zakończoną oceną formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 19 czerwca 2020 roku, poniżej zamieszczamy listę rankingową.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy oraz zatrudnieniem w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym POBIERZ

 

25.06.2020

HARMONOGRAM CZERWIEC 2020 (AKTUALIZACJA)

W dniach od 27 do 29 czerwca 2020r. planowane jest przeprowadzenie Komisji Rekrutacyjnej dla dziewięciu Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie Uczestniczek/Uczestników projektu, a także pracowników Forum Aktywności Lokalnej, planowana Komisja Rekrutacyjna odbywać się będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość, w godzinach od 8.00 do 20.00.

 

29.06.2020

HARMONOGRAM LIPIEC 2020 (AKTUALIZACJA)

W dniach 1 i 2 lipca 2020r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS dla 10 Uczestniczek/Uczestników projektu.

Planowane szkolenie odbywać się będzie w siedzibie PPHU BEST-PACK S.C. Śmiałowice 19G, 58-124 Marcinowice, w godzinach od 8.00 do 16.20.

Planowane szkolenie prowadzone będzie przez Axxx Cxxx.

 

30.06.2020 r.

WYNIKI OCENY KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ŚCIEŻKĘ UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM"

W związku z zakończeniem działań związanych z pracą Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, zamieszczamy listę rankingową osób fizycznych do zatrudnienia w istniejącym PS, zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie na ścieżce udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) POBIERZ

 

15.07.2020

HARMONOGRAM LIPIEC 2020 (AKTUALIZACJA)

 

Na dzień 18 oraz 19 lipca 2020r. planowana jest Komisja Oceny Wniosków.

Planowana ocena zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz ze względu na pandemię koronawirusa odbywać się będzie zdalnie i obejmować będzie:

- ocenę wniosku, biznesplanu oraz budżetu na założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, złożonego przez 5 Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19,

- ocenę wniosku, biznesplanu oraz budżetu dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego, złożonego przez 9 Uczestniczek/Uczestników projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”
nr RPDS.09.04.00-02-0001/19,

- ocenę wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego w projekcie „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” nr RPDS.09.04.00-02-0001/19.

 

20.07.2020 r.

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków, na zatrudnienie:

w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym TUTAJ

w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym TUTAJ

LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie przedłużonego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków TUTAJ

 

20.07.2020


HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" – SIERPIEŃ ’ 2020 

Aby zapoznać się z harmonogramem kliknij TUTAJ

 

 

więcej »