Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2019-2022 - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2019-2022

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia w ramach projektu
01.06.2019

    Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu informuje, że wraz z Fundacją Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Wałbrzychu z dniem 1 czerwca 2019 roku rozpoczęło realizację projektu
pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” Oś priorytetowa 9 Włączenie
społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem projektu jest komplementarny program wsparcia sektora Ekonomii Społecznej w
subregionie wałbrzyskim mający przyczynić się do jego rozwoju oraz zwiększenia poziomu
zatrudnialności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w trwałych i stabilnych
przedsiębiorstwach społecznych. Zakres rzeczowy projektu opiera się na realizacji trzech
komponentów usług związanych z rozwojem sektora ekonomii społecznej oraz poziomu zatrudnienia
w nim. Swym działaniem obejmuje on: usługi animacji, rozwoju ekonomii społecznej oraz wspierania
istniejących przedsiębiorstw społecznych.
Grupą docelową projektu są:
•osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez
zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej;
• podmioty ekonomii społecznej;
•przedsiębiorstwa społeczne;
•organizacje pozarządowe;
•instytucje wspierające ekonomię społeczną;
•jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy ww. podmiotów;
•przedstawiciele nauki i biznesu;
•podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze
reintegracyjnym;
•społeczności lokalne (grupa docelowa działań animacyjnych);
•kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
•publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji
społecznej z terenu subregionu wałbrzyskiego obejmującego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki,
świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki.
Efektem projektu będzie profesjonalizacja działania sektora ES realizowana poprzez
podnoszenie jego konkurencyjności, zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych i poziomu
zatrudnienia w tym sektorze, nawiązanie współpracy międzysektorowej przyczyniającej się do
wzrostu znajomości tematyki ekonomii społecznej oraz jej znaczenia w subregionie.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2019r. do 31.05.2022r.
Zapraszamy do kontaktu z nami:
Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 848 01 00, e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl, biuro@dowes.pl
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
ul. Beethovena 1-2/26, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 647 88 90, e-mail: fres@fres.org.pl
 
Więcej informacji na www.dowes.pl
 
 
31.05.2019 r.
HARMONOGRAM CZERWIEC 2019

1. Zatrudnienie kadry wspierającej oraz kadry kluczowej.
2. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
3. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
24.06.2019 r.
FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ INFORMUJE O PLANOWANYM ROZPOCZĘCIU NABORU NA NIEFINANSOWE ŚCIEŻKI WSPARCIA OWES.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0001/19 przez Partnerstwo w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące rolę Lidera, oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej pełniąca rolę Partnera, zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-342/19, informujemy, że rekrutacja do ww. projektu na wsparcie niefinansowe rozpoczęła się i potrwa do dnia 31.05.2022 roku. W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.

 
28.06.2019 r.
HARMONOGRAM LIPIEC 2019

1. Zatrudnienie kadry wspierającej oraz kadry kluczowej.
2. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
3. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
31.07.2019 r.
HARMONOGRAM SIERPIEŃ 2019

1. Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych:
• doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca ds. naboru – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca kluczowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
• doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
2. Współtworzenie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy jednolitych wzorów dokumentów.
3. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
 
30.08.2019 r.
HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2019
1.Realizowanie działań doradczych w ramach obowiązków etatowych w trybie ciągłym zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu:
  • doradca wspierający – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
  • doradca ds. naboru - w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
  • doradca kluczowy - w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
  • doradca biznesowy – w siedzibie Beneficjenta lub wyjazdowo w  godzinach dostosowanych do potrzeb klientów.
2. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na ścieżki wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego.
3. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu.
 
06.09.2019r.
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU REKRUTACYJNEGO NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO


W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0001/19, Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu naboru na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających Przedsiębiorstwach Społecznych, istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych oraz w Podmiotach Ekonomii Społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne.

W celu zgłoszenia się na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa, Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, z załącznikami do tych regulaminów oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.
Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
* Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych tel. 74 848 01 00,
* Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2/26, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 647 88 90

Formularze Rekrutacyjne w pierwszym naborze przyjmowane będą od dnia 23 września 2019 roku do dnia 13 października 2019 roku. Kolejne nabory będą miały charakter ciągły i trwać będą w cyklach tygodniowych od poniedziałku do niedzieli do 30 listopada 2021 roku.
 
 
 
31.09.2019 r.
HARMONOGRAM PAZDZIERNIK 2019
Harmonogram wsparcia na 10.2019 do pobrania TUTAJ
 
25.10.2019 r.
ZMIANA W REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W OFEROWANYCH FORMACH WSPARCIA


Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o wprowadzeniu zapisów w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w oferowanych formach wsparcia, dotyczących przyznawania punktów premiujących za tworzenie miejsc pracy w Kluczowych Sferach Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych w województwie dolnośląskim.

Poniżej zamieszczamy uaktualniony Regulamin.
 
 
30.10.2019 r.
HARMONOGRAM LISTOPAD 2019
Harmonogram wsparcia na 11.2019 do pobrania TUTAJ
 
12.11.2019 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA ŚCIEŻKĘ BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" ZŁOZONYCH DO DNIA 10.11.2019 ROKU.

W związku z zakończoną ocena formalną formularzy rekrutacyjnych do projektu "Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0001/19, złożonych do dnia 10 listopada 2019 roku, poniżej zamieszczamy listy rankingowe.
Lista rankingowa osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w istniejącym PES pod warunkiem przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne POBIERZ
 

więcej »