Projekt: W młodych siła - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Projekt: W młodych siła

O projekcie

Projekt pn: „W młodych siła” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.2 Wsparcie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Lider Projektu: Znak Aleksandra Węgrzyn ul. Kolejowa 8/2 Szczawno-Zdrój

Partner Projektu : Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C Wałbrzych

Biuro Projektu : ul. Wyspiańskiego 2 Kłodzko 505785449


Główny cel Projektu:

przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 45 osób do 29 r.ż bez pracy które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (13%),długotrwale bezrobotnych (7%) oraz osób z obszarów wiejskich (40%) z powiatu świdnickiego lub kłodzkiego

Termin realizacji projektu: 01.04.2016 r. – 31.03.2018 r.

Wartość projektu:
662 097,00 zł, ze środków europejskich w kwocie 608 400,93 zł

ze środków dotacji celowej w kwocie 18 696,07 zł.

Planowane efekty projektu:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:
• min. 2 osoby niepełnosprawne,
• min. 2 osoby długotrwale bezrobotne,
• min. 10 osoby, które nie należą do żadnej z powyższych grup.

Szczegóły na temat projektu na stronie projektowej ( kliknij tutaj)

*********************************************************************************************** 23.08.2016 r ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1KM/POWR/SZKOLENIE/2016

Zaproszenie do składania ofert:

STOWARZYSZENIE FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu
pt. "W młodych siła!" nr WND-POWR.01.02.02-02-0092/15
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia ”Radzenie sobie ze stresem z elementami asertywności”
dla uczestników/uczestniczek projektu pn. "W młodych siła!".

Szczególy zapytania oraz SIWZ tutaj

Informacja o zakończeniu postępowania:

W wyniku postępowania wyłoniono dwóch wykonawców spełniających kryteria przedstawione w Zapytaniu Ofertowym

***********************************************************************************************

31.05.2017: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1KM/POWR/SZKOLENIE/2017
 
Zaproszenie do składania ofert:
STOWARZYSZENIE FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
31.05.2017. ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu
pt. "W młodych siła!" nr WND-POWR.01.02.02-02-0092/15
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia
pt: ”Szkolenie z zakresu rozwoju osobistego z elementami radzenia sobie ze stresem”
dla uczestników/uczestniczek projektu pn. "W młodych siła!".

Szczegóły zapytania oraz SIWZ tutaj