Wygrana na starcie - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Wygrana na starcie

Rozeznanie cenowe nr 1/RPO/9.1.1/WNS
26.06.2019

W związku z realizacją projektu pn. WYGRANA NA STARCIE  ”    współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2014-2020  w  ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej   w ramach procedury  określonej w Wytycznych w zakresie   kwalifikowalności   wydatków   w   ramach   Europejskiego   Funduszu   Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

1.  Wynajem sal  doradczych  dla  potrzeb  świadczenia  indywidualnego  doradztwa psychologicznego, prawnego oraz prowadzenia rozmów rekrutacyjnych.

 

Szczegóły tutaj 

 

« powrót