PROJEKT: Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
PROJEKT: Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.2/AOON/FAL
14.03.2017

W związku z realizacją projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0008/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych-konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:
Część I: z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem;
Część II: z zakresu przygotowania i zapewnienia posiłków w formie obiadu i kolacji oraz z przygotowania i zapewnienia przerwy kawowej;
Części III: z zakresu wynajmu sali szkoleniowej.
Zamawiający zastrzega, że realizacja zadań w ramach części I, II, III jest ściśle ze sobą związana na warunkach zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w szczególności pod kątem lokalizacji.
 

Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025100

« powrót