PROJEKT: Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
PROJEKT: Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/9.2/AOON/FAL
14.03.2018

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu

kłodzkiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0007/16 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Dostęp do
wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznychkonkursy
horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:
Z zakresu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Szczegóły pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095834

« powrót