OFERTY - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
OFERTY

Zaproszenie do składania ofert
29.11.2016

Zapytanie ofertowe NR 6/11/RPO/9.4/S/OWES
W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4  Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczenia na potrzeby przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”. Zapoznaj sie z ofertą

« powrót