OFERTY - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
OFERTY

Zaproszenie do składania ofert
15.11.2016

Zapytanie ofertowe NR 4/11/RPO/9.4/UES/OWES

W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4  Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty:
•na świadczenie usług edukacyjnych specjalistyczny dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego ” Zapoznaj się z zapytaniem
 

« powrót