OFERTY

Zaproszenie do składania ofert
29.11.2016

NR 7/11/RPO/9.4/CAT/OWES
W związku z realizacją projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4  Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na usługi cateringowe w zakresie przygotowania, dostarczenia i wydania przerwy kawowej składającej się z kawy, herbaty , wody mineralnej, mleka, cukru, cytryn oraz słodkiej przekąski  dla Uczestniczek/ków projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”. Zapoznaj się z ofertą .

« powrót