O stowarzyszeniu

Forum Aktywności Lokalnej jest stowarzyszeniem istniejącym od 2004 roku, które prowadzi działalność statutową  Non For Profit, realizując zadania na rzecz dobra ogółu społeczeństwa. Organizacja jest niezależna od JST,JSFP, firm komercyjnych i partii politycznych. Głównymi celami działalności Stowarzyszenia jest: aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego na rzecz ochrony środowiska naturalnego, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie rozwoju regionu, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości , ekonomii społecznej i idei klasteringu. W ramach struktur stowarzyszenia działa Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zajmujący się animacją, wsparciem, doradztwem, dotacją podmiotów ekonomii społecznej ( organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych),  Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach którego wsparciem objętych jest  54 osoby fizyczne i podmioty gospodarcze współpracujące w ramach trzech klastrów  ( Klaster Wytwórców Regionalnych,  Klaster Zdrowie-Moda-Uroda oraz Klaster Polski Radon) dla których stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej wykonuje usługi Koordynatora Klastrów. W strukturach stowarzyszenia funkcjonuje także wydział ds. współpracy ponadnarodowej realizujący projekty z Partnerami z Portugalii oraz Włoch. W ramach działalności statutowej organizacja wspiera także osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Aktywizuje w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych i promuje rozwój przedsiębiorczości. Wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, a także osób pracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Od momentu uruchomienia działalności w Stowarzyszeniu pracują eksperci tworząc zespół, który jest wyspecjalizowany w różnych dziedzinach. Są wśród nas socjologowie, politolodzy, psychologowie, prawnicy, dziennikarze, księgowi oraz doradcy i trenerzy biznesowi. Zakres umiejętności i wiedzy zarówno członków jak i współpracowników Stowarzyszenia jest filarem merytorycznym organizacji. Od 2004 roku Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej zaangażowane jest w realizację projektów własnych i  partnerskich, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Organizacja ma na swoim koncie ponad 40 zrealizowanych, zakończonych sukcesami i osiągnieciem zakładanych wskaźników, projektów.

 

STATUT
FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ