Szansa na horyzoncie - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Szansa na horyzoncie

Zapraszamy na stronę projektu
25.06.2019

 

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniam 1 lipca 2019 roku przedsiębiorstwo społeczne Inkubator Pomysłów non profit oraz Forum Aktywności Lokalnej  uruchomiło projekt współfinansowany z funduszy unijnych Działanie 9.1  – Aktywna integracja  realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Szansa na horyzoncie. Wszelkie informacje na temat projektu oraz aktualnośći związane z jego realizacją znajdują się na dedykowanej stronie projektu TUTAJ  Zapraszamy do współpracy

więcej »

Zapytanie ofertowe nr 6/RPO/9.1.1/SZNH
24.05.2021

Zapytanie ofertowe nr 6/RPO/9.1.1/SZNH
24.05.2021

 

Zapraszamy do złożenia oferty: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 4 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 02.06.2021r

szczegóły:

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 5/RPO/9.1.1/SZNH
24.05.2021

Zapytanie ofertowe nr 5/RPO/9.1.1/SZNH
24.05.2021

 

Zapraszamy do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla 4 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert 02.06.2021r.

 

szczegóły:

 

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 4/RPO/9.1.1/SZNH
24.05.2021

Zapytanie ofertowe nr 4/RPO/9.1.1/SZNH
24.05.2021

 

Zapraszamy do złożenia oferty :

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 4 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Termin składania ofert 02.06.2021r

 

szczegóły:

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 3/RPO/9.1.1/SZNH
17.07.2019

Zapraszamy do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku .

Szczegóły tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195483

 

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195483

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/9.1.1/SZNH
17.07.2019

Zapraszamy do złożenia oferty: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku . Celem konsultacji psychologicznych jest zidentyfikowanie indywidualnych problemów leżących u podłoża trudnej sytuacji uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktualizacja ścieżki reintegracji uczestników

Szczegóły tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195475

 

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195475

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/9.1.1/SZNH
17.07.2019

Zapraszamy do złożenia oferty :

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełno sprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku Indywidualne poradnictwo prawne w formie konsultacji z Doradcą prawnym posłuży jako kluczowa pomoc w zakresie uregulowań prawnych i dostępnych możliwości wsparcia dotyczących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno sprawnościami W wyniku prowadzonego doradztwa Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mają nabyć nabędą wiedzę i świadomość przysługujących im praw i możliwości oraz dostępu do specjalistów mogących im pomóc w problemach prawnych determinujących ich wykluczenie.

Szczegóły tutaj : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195439

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195439

 

 

więcej »


Rozeznanie cenowe nr 1/RPO/9.1.1/SZNH
26.06.2019

W związku z realizacją projektu pn. SZANSA NA HORYZONCIE  ”    współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2014-2020  w  ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej   w ramach procedury  określonej w Wytycznych w zakresie   kwalifikowalności   wydatków   w   ramach   Europejskiego   Funduszu   Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

1.  Wynajem sal  doradczych  dla  potrzeb  świadczenia  indywidualnego  doradztwa psychologicznego, prawnego oraz prowadzenia rozmów rekrutacyjnych.

Szczegóły tutaj 

więcej »