Ogłoszenia - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Ogłoszenia

20.09.2015

 

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ z siedzibą w Wałbrzychu w związku z realizacją Przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląski Eko kalejdoskop”, finansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 5.5. Edukacja ekologiczna realizowanego na podstawie Umowy nr 293/2015/Wn-01/EE-IL/D o dofinansowanie w formie dotacji podpisanej pomiędzy Forum Aktywności Lokalnej a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy tablic reklamowych zgodnie ze specyfikacją techniczną wyszczególnioną w pkt II niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

 

28.08.2015

 

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ z siedzibą w Wałbrzychu w związku z realizacją Przedsięwzięcia pod nazwą „Dolnośląski Eko kalejdoskop”, finansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 5.5. Edukacja ekologiczna realizowanego na podstawie Umowy nr 293/2015/Wn-01/EE-IL/D o dofinansowanie w formie dotacji podpisanej pomiędzy Forum Aktywności Lokalnej a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia dostawcy lamp solarnych zgodnie ze specyfikacją techniczną wyszczególnioną w pkt II niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

 

10.09.2014

Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej  mieszczące się przy ul. Ludowej 1 C w Wałbrzychu na mocy decyzji  z dn. 26 października  2012 r. znak OR.5311.7.2012 wydanej przez Starostę Wałbrzyskiego zorganizowało i przeprowadziło zbiórkę publiczną w terminie 7 września 2014 r. na terenie Wałbrzycha  w formie sprzedaży cegiełek wartościowych z przeznaczeniem na realizację działań wychowawczych, edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i sportowych.

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 820 zł według poniższych form zbiórki:

Sprzedano 78 cegiełek wartościowych o wartości 10 złotych

Sprzedano 2 cegiełek wartościowych o wartości 20 złotych

Sprzedano  0 cegiełek wartościowych o wartości 50 złotych

Sprzedano 0 cegiełek wartościowych o wartości 100 złotych

 

 

19.06.2014

Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej  mieszczące się przy ul. Ludowej 1 C w Wałbrzychu na mocy decyzji  z dn. 26 października  2012 r. znak OR.5311.7.2012  wydanej przez Starostę Wałbrzyskiego zorganizowało i przeprowadziło zbiórkę publiczną w terminie od dnia 13 czerwca 2014 r. do dnia 18 czerwca 2014 r., na terenie Wałbrzycha  w formie sprzedaży cegiełek wartościowych z przeznaczeniem na realizację działań wychowawczych, edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i sportowych na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju ul. Chojnowska 12.

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 6570 zł według poniższych form zbiórki:

Sprzedano 301 cegiełek wartościowych o wartości 10 złotych

Sprzedano 8 cegiełek wartościowych o wartości 20 złotych

Sprzedano  20 cegiełek wartościowych o wartości 50 złotych

Sprzedano 24 cegiełek wartościowych o wartości 100 złotych

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej w kwocie 70 zł (druk cegiełek ) pokryto ze środków pochodzących ze zbiórki.

W związku z realizacją celu zbiórki dofinansowano w kwocie: 6500 zł organizację pikniku edukacyjnego dla wychowanków Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju.

 
 

2013.08.02 - W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Klub Integracji Społecznej na wsi”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu z gmin Czarny Bór, Głuszyca i Mieroszów (kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).

10.07.2013 - Forum Aktywności Lokalnej w ramach sprostowania do zapytań ofertowych z dnia 08.07.2013r projektów “Aktywność szansą na przyszłość”,'”Człowiek – organizacja –praca” i “Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” informuje iż w numerze kontaktowym z koordynatorem projektu wkradł się błąd redakcyjny. W przypadku pytań i wątpliwości związanych z zapytaniami prosimy o kontakt z numerem telefonu 74 8480100, a nie podanym na końcu zapytania numerem 74 8470100. 

 

08.07.2013 -  Zapytania ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI ( wymagany druk składanej oferty)

 

08.07.2013  - Zapytania ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu Człowiek – organizacja – praca” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI ( wymagany druk składanej oferty)

 

08.07.2013 - Zapytania ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu Aktywność szansą na przyszłość” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI ( wymagany druk składanej oferty)

2013.06.24 - W związku z realizacją projektu: „Sprawni w pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ zwraca się z zapytaniem ofertowym skierowanym do osób świadczących usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.r

 

 

2013.04.15 W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Paszport do zatrudnienia”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”. FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby realizacji zajęć grupowych i indywidualnych (kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Osobą uprawnioną do kontaktów z potencjalnymi wykonawcami jest : Urszula Oleksy – dyrektor projektu tel.  74 848 0100 

(pobierz plik z wzorem oferty)

 

2013.04.15 - W związku z realizacją projektu pn.: „Program wsparcia konkurencyjności MMSP z subregionu jeleniogórskiego” realizowanego w ramach POKL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i wynajem sali podczas cykli szkoleniowych

2013.04.09 - W związku z realizacją projektu: „Marcinowickie Gimnazjum – Superszkoła”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Forum Aktywności Lokalnej zwraca się z zapytaniem ofertowym skierowanym do doradców zawodowych posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć dla uczniów i uczennic gimnazjum

 

 

 

19.06.2014

Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej  mieszczące się przy ul. Ludowej 1 C w Wałbrzychu na mocy decyzji  z dn. 26 października  2012 r. znak OR.5311.7.2012  wydanej przez Starostę Wałbrzyskiego zorganizowało i przeprowadziło zbiórkę publiczną w terminie od dnia 13 czerwca 2014 r. do dnia 18 czerwca 2014 r., na terenie Wałbrzycha  w formie sprzedaży cegiełek wartościowych z przeznaczeniem na realizację działań wychowawczych, edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i sportowych na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju ul. Chojnowska 12.

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 6570 zł według poniższych form zbiórki:

Sprzedano 301 cegiełek wartościowych o wartości 10 złotych

Sprzedano 8 cegiełek wartościowych o wartości 20 złotych

Sprzedano  20 cegiełek wartościowych o wartości 50 złotych

Sprzedano 24 cegiełek wartościowych o wartości 100 złotych

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej w kwocie 70 zł (druk cegiełek ) pokryto ze środków pochodzących ze zbiórki.

W związku z realizacją celu zbiórki dofinansowano w kwocie: 6500 zł organizację pikniku edukacyjnego dla wychowanków Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju.

 
 

2013.08.02 - W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Klub Integracji Społecznej na wsi”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu z gmin Czarny Bór, Głuszyca i Mieroszów (kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).

10.07.2013 - Forum Aktywności Lokalnej w ramach sprostowania do zapytań ofertowych z dnia 08.07.2013r projektów “Aktywność szansą na przyszłość”,'”Człowiek – organizacja –praca” i “Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” informuje iż w numerze kontaktowym z koordynatorem projektu wkradł się błąd redakcyjny. W przypadku pytań i wątpliwości związanych z zapytaniami prosimy o kontakt z numerem telefonu 74 8480100, a nie podanym na końcu zapytania numerem 74 8470100. 

 

08.07.2013 -  Zapytania ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ra