Klauzula RODO - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Klauzula RODO

Klauzula RODO
02.02.2021

KLAUZULA RODO
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 
1. Administratorem danych jest Forum Aktywności lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, NIP: 886-
277-73-92
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z
inspektorem danych osobowych powołanym przez administratora (Joanna Czocher)
poprzez adres e-mail asia@forum.hb.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny ul.
Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością
statutową Forum Aktywności Lokalnej, korzystania z RPO WD 2014-2020, projektach i
wydarzeniach, realizowanych przez Forum Aktywności Lokalnej na podstawie wyrażenia
przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.
4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c) RODO i w celu spełnienia zobowiązań ciążących na Forum Aktywności
Lokalnej.
5. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacji umów
zawartych z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom i instytucjom na
potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli na podstawie
przepisów prawa (podmioty współpracujące przy wdrażaniu RPO WD 2014-2020).
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy o warunkach i sposobie
realizowanych projektów o których mowa w punkcie 3.
9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do
przenoszenia danych.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania
czynności związanych z działalnością statutową Forum Aktywności Lokalnej, korzystania ze
wsparcia w ramach projektów RPO WD 2014-2020, wydarzeniach, realizowanych przez
Forum Aktywności Lokalnej.
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

więcej »