Aktywni są wśród nas - Forum Aktywności Lokalnej

Strona główna
Aktywni są wśród nas

 

Witam na stronie projektu „Aktywni są wśród nas”

Projekt jest  skierowany  do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego.  Okres realizacji: 01.01.2022-30.06.2023r.  Projekt to szansa na aktywizację społeczną i zawodową, w tym podjęcie stażu dla osób, które chcą nabyć nowe umiejętności zawodowe i wrócić na rynek pracy oraz szansa dla pracodawców/realizatorów staży na pozyskanie w szerszej perspektywie czasu pracownika, który w przyszłości zasili kadrę pracodawcy/realizatora stażu.

 

Projekt realizowany jest w ramach działania  9.1 -  Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 
Rekrutacja otwarta, prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych na wsparcie
społeczne związane z: poradnictwem psychologicznym, warsztatami z zakresu wolontariatu, animacji
lokalnej, ekonomii społecznej etc., zajęciami aktywizacyjno-reintegracyjnymi kulturalno-oświatowymi i/lub
sportowo-rekreacyjnymi, wsparciem zawodowym, w tym stażami zawodowymi.
Celem głównym projektu jest w okresie 01.2022-06.2023, zapewnienie 40 osobom (23 kobietom)
zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym* z terenu województwa dolnośląskiego,
zindywidualizowanego wsparcia mającego na celu zapewnienie im możliwości aktywizacji społecznej lub
społeczno-zawodowej z wykorzystaniem dostępnych w ramach projektu możliwości wsparcia. W ramach
projektu nastąpi kształtowanie umiejętności społecznych i zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności
udzielenie wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Zapraszamy na dedykowana projektowi strone intenetowąhttps://forumwalbrzyskie2.wixsite.com/aktywnisawsrodnas

zapytanie ofertowe nr 1/RPO/9.1.1/ASWN

18.01.2022

 

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi badania predyspozycji kandydata/kandydatki do wzięcia udziału w projekcie w formie rozmów kwalifikacyjnych dla potencjalnych uczestników/uczestniczek  projektu
 
 
 

zapytanie ofertowe nr 2/RPO/9.1.1/ASWN

 

18.01.2022

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/88623

 

 

zapytanie ofertowe nr 3/RPO/9.1.1/ASWN

 

29.03.2022

 
 

zapytanie ofertowe nr 4/RPO/9.1.1/ASWN

06.06.2022r. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112479

 

zapytanie ofertowe 5/RPO/9.1.1/ASWN

13.06.2022r. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113639

 

zapytanie ofertowe nr 6 "Aktywni są wśród nas"

09.08.2022r. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121612

 

Zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2022r.